Община Мизия

Официален сайт

Дирекции

Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности"
  • Христинка Петрова - Директор Дирекция и Гл. експерт "Бюджет и финанси                                                                                           
  • Венера Георгиева - Главен счетоводител                                                                       
  • Петя Беляшка - Савчева - Финансов контрольор 
  • Деяна Венкова - Ст. счетоводител

  Незабравка Петровска - Ст. спец. "Счетоводител" 

Вероника Въловска - Гл. спец. "Европейски програми и проекти"

  • Радослава Стоичкова - Ст. спец. "Счетоводител"
  • Росица Ценкинска - Гл. спец. "Човешки ресурси"
  • Евгения Андреева - Гл. спец. "Административно обслужване на населението"
  • Таня Каменовска - Ст. спец.” ГРАО"
  • Виктория Петрова - Ст. Спец. "ГРАО"
  • Миглена Иванова - Спец. "ГРАО 
  • Надя Гечева - Технически сътрудник
  • Виолета Никифорова - Юрисконсулт
Дирекция "Устройство на територията европейски програми и проекти, икономически и стопански дейности"
 1. Владимир Младенов - Директор Дирекция
 2. Михаел Димитров - Гл. спец. "Устройство на територията"
 3. Иглика Казакова - Гл. спец. "Екология"
 4. Вилиян Вълчков - Ст. спец. "ПСИК"
 5. Пенка Берчева - Гл. спец. "Общинска собственост и земеделие"
 6. Татяна Петкова - Ст. спец. "ЕПП, туризъм и околна среда"
 7. Ели Муслийска - Мл. експерт "ЕПП и култура"
 8.   Виолета Никифорова - гл. експерт "Обществени поръчки"
 9.   Маргарита Фенерска - Гл. спец. "Приходи"
 10.   Петя Василева - Ст. спец. "Приходи"

 

Дирекция "Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики"

 

 • Йоана Началнишка - Ст. спец. "Социални дейности"

 

 

 • Славяна Славкова - Гл. експерт "Образование"

 

 

 • Станислава Коцева - Ст. спец. "EВМД и спорт"

 

 

 • Валерия Цурова - Гл. експерт "Здравеопазване и социални дейности"

 • Славяна Славкова - Спец. "Мрежова и информационна сигурност"
 •   
 •   Ивка Пъшева - Секретар "МКБППМН"

 

 • Валя Беляшка - Гл. спец. "Връзки с обществеността"

 

Scroll to Top