Община Мизия

Официален сайт

Отчет свързан с дейностите по екология и опазване на околната среда на територията на община Мизия за периода ноември 2020 г. – ноември 2021 г.

🌱„Чистотата на Община Мизия трябва да бъде грижа и отговорност на всички нас, на гражданите, на бизнеса, на всички, които произвеждаме отпадъци. Всеки от нас трябва да остави своята диря, да положи своята част от усилията, за да направим община Мизия чиста и подредена.“

Невена Йорданова – Гл. спец. „Екология”

➡️За периода ноември 2020г. – ноември 2021г. , звено „БКС” към община Мизия с помощта на работници по Програмата за временна заетост ежедневно извършваше дейности по почистване, събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци генерирани от населението. Всички населени места, включени в организираното сметосъбиране и сметоизвозване са оборудвани със съдове за отпадъци тип „ Бобър“, кофи тип „Мева“ и пластмасови съдове за отпадъци 240 л.., от които 100 броя пластмасови съдове за отпадъци 240 л. и 4 броя контейнери тип „Бобър“, община Мизия закупи през 2021 г.

➡️Към този момент е наложително да се закупят още съдове за отпадъци, за да се създадат условия за разширяване на организираното сметосъбиране и преустановяване изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани места. В план-сметката на община Мизия за 2022 година се предвижда закупуване на още съдове за отпадъци, за да отговорим на нарастващите очаквания на населението.

➡️През октомври 2021 г., община Мизия с натрупаните средства по чл.64, ал. 1 от ЗУО, закупи нов сметосъбирачен автомобил с цел подобряване сметосъбирането и сметоизвозването в шестте населени места на общината, удовлетвореността на гражданите и спазване на утвърдения график.

➡️През 2021 г., многократно бе почиствано и освободено от битови отпадъци сметището в местността „През ушите”, гр. Мизия.

➡️Тъй като към момента на територията на общината няма определена територия за съхранение на строителни и биоразградими отпадъци, Община Мизия има избран поземлен имот и към настоящия момент работи по процедура за изграждане на площадка за временно съхранение на биоразградими и строителни отпадъци, съгласно изискванията на РИОСВ- Враца.

➡️Отсечени бяха изсъхнали дървета на територията на общината и заприходени в ДСП. Окастрени са и изсъхналите клони и тези, които пречат на движението на транспортните средства по централните улици. Извършени са дейности по почистване и кастрене на растителността и храстите на входно- изходната зона на гр. Мизия.

➡️С дарените от Гората БГ, фиданки бе организирана акция по залесяване в гр. Мизия с помощта на ученици от училище „Цанко Церковски” и служители на общинска администрация. Целта е да се обогати видовото разнообразие на градската зелена екосистема.

➡️Залесяване се извърши и в селата Войводово, Крушовица и Софрониево, заедно със служители на кметствата и доброволци. Засадени бяха над 200 броя фиданки от които, бял бор, червен дъб, бреза и други. За нас е изключителна отговорност и мисия към гражданите да продължим да обогатяваме зелената еко система с все повече жизнени дървета.

➡️Основен акцент в дейностите по озеленяване е поддържането на уличните насаждения. Под режим на поддържане на територията на общината са площи, включващи централна градска част, зелените площи, градски паркове, междублокови пространства и др. Закупихме и засадихме цветните лехи в централна градска част.

➡️Оформихме цветни фигури в централните части на населените места и парковете. Редовно се прекопават декоративните храсти и рози, както и декоративните дървета. Засадихме нови иглолистни и широколистни дръвчета.

➡️Служители по поддръжка към звено „БКС” ежедневно почистват пешеходните зони, елементи на пътя и местата за обществено ползване, своевременно се събират и извозват натрупаните отпадъци.

➡️През отчетения период бе извършено почистване и окосяване на всички тревни площи в паркове, градини, зелени площи и профилактична обработка против кърлежи и комари/ дезинсекция и деакаризация от лицензирани фирми.

➡️Мероприятията по почистване и залесяване се реализират през цялата година във всички населени места на територията на община Мизия. Целта ни е трайно да се подобряват параметрите на заобикалящата ни околна среда и облика на цялата община.

➡️Община Мизия придоби ново превозно средство за нуждите на звено БКС, за ефективна и ползотворна работа, с цел намаляването на разходите и оптимизиране на дейността. Техническите параметри на превозното средство допринасят, не само за намаляване на разходите на общината, но и за оптимизацията на дейностите по почистване на града.

➡️Във връзка с разработването на Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028,. Общинска администрация Мизия, проведе анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазване на околната среда и управлението на отпадъците на територията на общината. Целта на проучването бе да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

➡️Децата и младежите на с. Крушовица се радват на две нови площадки за спорт и игри на открито. Площадките са изградени по проекти на ПУДООС на обща стойност 15 000лв.

➡️В края на ноември 2020г., бе завършен проект „Ликвидиране на две незаконни сметища” по национална кампания „Чиста околна среда – 2020” на тема „Обичам природата и аз участвам.” Целта на проекта е елиминиране на две нерегламентирани сметища на територията на с. Липница с площ 3,92дка. Доставени са паркови кошчета за събиране на отпадъци, както и компостер с обем 400л. за преработка на био - разградими отпадъци

         
Scroll to Top