Община Мизия

Официален сайт

Изх.№ 448/16.09.2022 г.
ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ
ДО ЗАМ.КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ
ДО СЕКРЕТАРЯ
НА ОБЩИНА МИЗИЯ
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
В ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 21.09.2022 г. /сряда/ от 10:00 часа
в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. Докладна записка с Вх. № 718/31.08.2022 г., относно Приемане отчета за
касово изпълнение на бюджета на община Мизия за 2021 година.

2

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“
3. Докладна записка с Вх. № 722/02.09.2022 г., относно Информация за
изпълнението на бюджета на Община Мизия и на сметките за средства от
Европейския съюз за полугодието на 2022 година.
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“
4. Докладна записка с Вх. № 729/14.09.2022 г., относно Вземане на
решение за одобряване на проекто бюджет за 2023 година и
актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2024 и 2025 г.
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова - гл. специалист “БФ“
5. Докладна записка с Вх. № 738/16.09.2022 г., относно Разпределение на
средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2022г. съгласно
ФО-46/11.08.2022г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова - гл. специалист “БФ“
6. Докладна записка с Вх. № 739/16.09.2022г., относно Компенсирани
промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата
субсидия за капиталови разходи за 2022 г. Корекция в програмата за
капиталови разходи, в разходната част на бюджета на Община Мизия в
делегирани от държавата и в местни дейности за 2022 г. и в приходната
част на бюджета в местни дейности.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова - гл. специалист “БФ“
7. Докладна записка с Вх. № 741/16.09.2022 г., относно Изразходване на
средства, предоставени на Община Мизия, съгласно Постановление на МС
№326 от 12.10.2021 г. и корекция в разхода на бюджета за 2022 г. в частта
на местни дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Христинка Петрова - гл. специалист “БФ“
8. Докладна записка с Вх. № 737/15.09.2022 г., относно Свикване на
извънредно присъствено заседание на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия,
обслужвана от ВиК ООД – Враца на 14.10.2022 г./петък/
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“
9. Докладна записка с Вх. № 730/ 14.09.2022 г., относно Утвърждаване
размера на основните месечни възнаграждения на кмета на община
Мизия и на кметовете на кметства в Община Мизия.
Докладна записка от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за
кмет на община Мизия, съгласно Заповед за заместване №РД.11-
476/14.09.2022 г.
Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“
10. Докладна записка с Вх. № 735/15.09.2022 г., относно Прилагане
разпоредбите на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на
Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ - Изработване
на Подробен устройствен план – План за регулация, за западната част от
територията на град Мизия.
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

3
11. Докладна записка с Вх. № 713/26.08.2022 г., относно Одобряване на
експертна оценка за имот в регулация в с. Войводово.
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на
територията“
12. Докладна записка с Вх. № 733/15.09.2022 г., относно Одобряване на
експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 30, с. Крушовица.
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на
територията“
13. Докладна записка с Вх. № 724/08.09.2022 г., относно Изготвяне на
експертна оценка за имот в регулация в с. Крушовица.
Докладна записка от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за
кмет на община Мизия, съгласно Заповед за заместване №РД.11-
444/02.09.2022 г.
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на
територията“
14. Докладна записка с Вх. № 723/08.09.2022 г., относно Изготвяне на
експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.78, с. Крушовица.
Докладна записка от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за
кмет на община Мизия, съгласно Заповед за заместване №РД.11-
444/02.09.2022 г.
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на
територията“
15. Докладна записка с Вх. № 714/26.08.2022 г., относно Одобряване на
експертна оценка за апартамент №14, бл. 6, вх. А, ет. 4, ул. „Александър
Якимов“ № 55, гр. Мизия.
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на
територията“
16. Докладна записка с Вх. № 732/15.09.2022 г., относно Откриване на
процедура за отдаване под наем на 2 кв. м. от имот публична общинска
собственост в гр. Мизия за поставяне на вендинг машина.
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на
територията“
17. Докладна записка с Вх. № 728/13.09.2022 г., относно Отдаване под наем
на помещения – общинска собственост за здравни дейности.
Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на
територията“
18. Докладна записка с Вх. № 734/15.09.2022 г., относно Промяна характера
на собствеността от частна в публична общинска собственост на
Двуетажна масивна сграда за читалищни нужди в с. Софрониево.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на
територията“
19. Докладна записка с Вх. № 736/15.09.2022 г., относно Приемане на проект
на Наредба № 34 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в
Община Мизия и издаване на сертификати клас В.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

4
Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия
20. Докладна записка с Вх. № 720/01.09.2022 г., относно Поемане на
разходите по погребение в гр. Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални
дейности“
21. Докладна записка с Вх. № 731/14.09.2022 г., относно Кандидатстване на
Община Мизия по процедура за директно предоставяне на „ТОПЪЛ ОБЯД“
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
в община Мизия.
Докладна записка от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за
кмет на община Мизия, съгласно Заповед за заместване №РД.11-
476/14.09.2022 г.
Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални
дейности“
22. Докладна записка с Вх.№ 740/16.09.2022г., относно Актуализиране на
информация, относно разрешаване за формиране на маломерни
самостоятелни и слети паралелки за учебната 2022/2023год. в ОУ „ Цанко
Церковски“ гр. Мизия, ОУ „ Христо Ботев“ с. Крушовица, ОУ „ Отец Паисий“
с. Софрониево, ПГ „ Васил Левски“
гр. Мизия и осигуряване на допълнителни финансови средства за
обезпечаване на учебния процес, чрез дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени средства.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“
23. Разни

С уважение,
САШКА НАЧАЛНИШКА /П/
Зам.- председател на ОбС Мизия
За Председател на ОбС Мизия
/съгл.чл.17, т.15, ал.3
от ПОДОСНКВОА
и във вр. със Заповед за заместване №577/29.08.2022г./
График-комисии
Материали

 

Scroll to Top