Община Мизия

Официален сайт

Динамичността, с която се извършват промените налага бързо и навреме да се реагира на всички промени засягащи социалния статус и медицинското обслужване на населението в общината Мизия.
Здравното осигуряване на населението от Община Мизия се обезпечава съгласно нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна. На населението от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и стоматолог. По данни от Районен център по здравеопазване - гр. Враца (РЦЗ), на територията на Община Мизия функционират, както следва:
  • Амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуални практики - 5;
  • Амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуални практики - 1;
  • Амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуални практики - 2.
Всички определени в общината медицински практики са заети от лекари, като за тези които покриват две населени места за оказване на 24 часова медицинска помощ са предвидени сключване на договори с медицински фелдшери. Извънболничната помощ след 01.07.2000г. се финансира от Национална здравно осигурителна каса (НЗОК). Тенденцията в общината е търсенето на специалисти и от други специалности с цел разширяване на специализираната помощ. Болничната помощ в общината се осъществява от  Многопрофилна болница за активно лечение- гр. Козлодуй.
Scroll to Top