Община Мизия

Официален сайт

 СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                         .

Утре /02.07.2021г./ се провежда ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за гласуване с машини

КОГА: 2 юли /петък/

ЧАС: от 14:30 ч. до 16:00 ч.

КЪДЕ: в сградата на Общинска администрация Мизия, етаж I Демонстрация на гласуване с машини ще направят представители на РИК - Враца. Канят са гражданите, които желаят да направят пробно машинно гласуване, да посетят сградата на Община Мизия в посочения период от време. Подробности на телефон 09161/ 2315.
 

 

ПОКАНА

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

              ДО

                                                       РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                         

                                                              КОАЛИЦИЯ”ГЕРБ-СДС”

                                                                  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

                                                                                   КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

                               ПП „ДПС”

                                                                                                                                            КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

                                                                                                    КОАЛИЦИЯ”ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!”

                                                                                                                 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 225-НС от 13 юни 2021г.на Централната избирателна комисия и Решение № 21-НС от 31.05.2021 г.на Районна избирателна комисия - Враца, Ви каня на 21 юни 2021г. /понеделник /от 15.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.,при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.7 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г.на ЦИК ,както следва:

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

Забележка:

  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ПСИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.miziabg.com /Секция Избори за НС 11.07.2021/

Приложение:1.Решение № 225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК;

                       2.Решение № 21-НС от 31.05.2021 г.на РИК-Враца;

КМЕТ НА

                                                ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                          

                                                                                              ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

 

 

 

Съгласувал:

Секретар:/п/

               Д.Лехчевска

ПРИЛОЖЕНЕ 1

ПРИЛОЖЕНЕ 2

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители, общинска администрация - Мизия уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината и кметовете на кметства, както следва:

  1. 1.Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, не по-късно от 26.06.2021 г. Приложение № 14-НС
  2. 2.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 26.06.2021 г. Искането се прави писмено до кмета на общината или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Приложение № 12-НС

3.   Издаване на удостоверение за гласуване на друго място

/само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ - до 26.06.2021 г. Приложение№ 18-НС

4.   Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - 03.07.2021 гПриложение № 8-НС

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ В

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

080013699

ПОКАНА

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

 

              ДО

                                                      РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                         

                                                             КОАЛИЦИЯ”ГЕРБ-СДС”

                                                                 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

                                                                                   КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

                               ПП „ДПС”

                                                                                                                                           КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

                                                                                                    КОАЛИЦИЯ”ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!”

                                                                                                                 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021г.на Централната избирателна комисия и Решение № 17-НС от 27.05.2021 г.на Районна избирателна комисия - Враца, Ви каня на 01 юни 2021г. /вторник /от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за народни представители на 11 юли 2021 г.,при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.7 от Решение № 124-НС от 26.05.2021 г.на ЦИК ,както следва:

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

Забележка:

  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.miziabg.com /Секция Избори за НС 11.07.2021/.

Приложение:1.Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК;

                       2.Решение № 17-НС от 27.05.2021 г.на РИК-Враца;

КМЕТ НА

                                                 ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                          

                                                                                              ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

Съгласувал:

Секретар:/п/

               Д.Лехчевска

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Scroll to Top