Община Мизия

Официален сайт

Съобщения

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ

 

️Районна избирателна комисия Враца уведомява членовете на секционните избирателни комисии в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., че ще проведе обучение в дистанционна форма чрез он-лайн платформата MS Teams на Microsoft.

 

Обучението ще бъде под формата на уебинар - членовете на СИК ще имат възможност да задават въпроси чрез чата.

 

Няма ограничения в броя на присъстващите на обучението.

 

️Обучението ще се проведе по следния график:

 

27 март 2021 г. – събота, от 10:00 ч. и от 13:00 ч.

 

28 март 2021 г. – неделя, от 10:00 ч. и от 13:00 ч.

 

️Членовете на СИК могат да присъстват на обучението в удобен за тях ден и час.

 

Повече информация може да откриете на линк:

 

https://rik06.cik.bg/ns2021#

 

 

 

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2021  

                                                                                   

                                                                                  ДО

                                                                                  РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                                  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ГЕРБ”

                                                                                  КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

                                                                                  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ДПС”

                                                                                  КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ , ВМРО, АТАКА”

                                                                                  ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

                                                                                  КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

                                                                                  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

 

            На основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 2062-НС от 16 февруари 2021г. и Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г.на ЦИК и Решение № 15-НС от 17 февруари 2021г. на Районна избирателна комисия –Враца , Ви каня на 16.03.2021г. /вторник /от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК / в Община Мизия за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

 

 

 

 

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.8 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г.на ЦИК ,както следва:

 

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

 

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

 

- имената и ЕГН на предложените лица;

 

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

 

- образование, специалност;

 

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

 

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

Забележка:

 

  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ПСИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.miziabg.com /Секция Избори за НС 2021/.

 

 

 

Приложение:1.Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК;

 

                       2. Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г.на ЦИК;

 

                       3.Решение № 15-НС от 17.02.2021 г.на РИК-Враца;

 

 

 

                            КМЕТ НА

 

                                                                             ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

 

                                                          

 

                                                                                                                           ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

Съгласувал:

Секретар:/п/

               Д.Лехчевска

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

по Изборния кодекс за формиране на избирателните списъци за избори за народни представители на 04.04.2021 г.

За предстоящите общи избори за народни представители на 4 април 2021 г. гражданите имат възможност да подават

заявления за включване в избирателния списък, както следва:

Основни процедури, събития и действия

Срок до дата

(вкл.)

Заявление

1

Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.

След вписване по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място!

до 17.00 ч. на

20.03.2021 г.

Приложение № 12-НС

2

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-НС

20.03.2021 г.

Приложение № 14-НС

3

Когато на територията на общината е назначена подвижна избирателна комисия, избирателите с трайни увреждания, които са пропуснали срока по т. 2, могат да подадат заявление допълнително. По настоящ адрес ще могат да гласуват само, ако са подали и заявление - Приложение № 12-НС

29.03.2021 г.

Приложение № 14-НС

4

Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК.Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

до 17.00 ч. на

20.03.2021 г.

Приложение № 18-НС

5

Избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

 

27.03.2021 г.

 

Приложение № 8-НС

 

До 24.03.2021 г. на интернет страницата на общината се публикува списък на лицата, заличени от избирателните списъци по населени места. След обявяване на този списък:

 

 

6

Български гражданин, който живее извън Република България, вписан е в списък извън страната и е заличен от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, но е в България в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. След представяне на Заявление-декларация –Приложение № 11-НС

02.04.2021 г.

Приложение № 11-НС

7

Лице, което е вписано в забранителния списък, но има право да гласува, може да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица

02.04.2021 г.

Приложение № 10-НС

8

В избирателните списъци се вписват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството.

1. Ако е отпаднало поставяне под запрещение – представя се съдебно решение

2. Ако лицето е било лишено от свобода, но е освободено преди изборния ден – Може да гласува само по постоянен адрес!

02.04.2021 г.

Приложение № 10-НС

9

Избирателите по т. 6, 7 и 8 могат да бъдат дописани в избирателния списък от Секционната избирателна комисия (СИК) при спазване на следната процедура:

1. СИК установява, че избирателят е вписан в Забранителния списък и изяснява каква е причината за вписването

2. Избирателят отива в кметството и подава заявление – Приложение № 13-НС, за изключване от Забранителния списък, като към него прилага копия от документи, удостоверяващи правото му на глас.

3. Кметът издава удостоверение – Приложение № 15-НС

4. С удостоверението избирателят се връща в избирателната секция и го предава на СИК

5. Попълва декларация – Приложение № 17-НС, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за вписване – „УДл чл. 40 ИК“.

6. Избирателят се допуска до гласуване.

В изборния ден

 

10

Избирател, който е вписан в избирателен списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане или плавателен съд под българско знаме, но в изборния ден не се намира в съответното заведение, място или кораб и желае да гласува, може да го направи след представяне пред СИК на Удостоверение от ръководителя на съответната институция – Приложение № 16-НС, и декларация – Приложение № 17-НС

В изборния ден

 

 

    

№ 8-заявление непълноти и грешки

№ 9 - пропуснати от ИС

№ 10 - изключване от ЗС

№ 11 - изключване от ЗС при заявено гласуване в чужбина

№ 12 - вписване по настоящ адрес

№ 14 - подвижна урна

№ 18 - УГДМ

 

 

 

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ

КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 04 АПРИЛ 2021 Г.

 

 

 

 

 

                                                                               ДО

                                                                               РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                               ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ГЕРБ”

                                                                               КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

                                                                               ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ДПС”

                                                                               КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ

                                                                               ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

                                                                               КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

                                                                               НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/ и във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021г.на Централната избирателна комисия , Ви каня на 22 февруари 2021г. /понеделник /от 16.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за народни представители на 04 април 2021 г.

 

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.8 от Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г.на ЦИК ,както следва:

 

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

 

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

 

- имената и ЕГН на предложените лица;

 

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

 

- образование, специалност;

 

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

 

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

Забележка:

 

  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.miziabg.com /Секция Избори за НС 2021/.

 

 

 

Приложение:1.Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК;

 

                       2.Решение № 14-НС от 17.02.2021 г.на РИК-Враца;

 

                       3.Решение № 15-НС от 17.02.2021 г.на РИК-Враца;

 

           

 

                             КМЕТ НА

 

                                                                             ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

 

                                                          

 

                                                                                                                           ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

Съгласувал:

 

Секретар:/п/

 

              Д.Лехчевска

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Scroll to Top