Община Мизия

Официален сайт

Начало → Административно обслужване на населението→ Административни услуги → Административни услуги, извършвани от отдел "Местни данъци и такси" 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 


Информация за предоставяне на услуга

 • Услуга:
  • 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

   Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с
  • Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Служители от отдел "Местни данъци", определени със заповед на кмета на Община Мизия като органи по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • обикновена: 7 дни; бърза: 4 часа; експресна: 1 час
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма нормативно определен срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Секретар на Община Мизия
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на глава десета от АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
  • mizia@mizia.egov.bg
Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности" 

Адрес: 

обл. Враца, общ. Мизия, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, п.к. 3330 Код за междуселищно избиране: 09161 Телефон за връзка: (09161)23-15 Факс: (09161)20-12 Адрес на електронна поща: obsh.mz@abv.bg Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, 8:30 до 12:30ч и от 13:00 до 17:00ч Информационният център за Административно обслужване на населението работи без прекъсване за обедна почивка

Изисквания, процедури, инструкции

Заявяване на услугата 

Подаване на  заявление в център за административно обслужване

Образци
Нормативна уредба

Закон за местните данъци и такси

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 3 лв. 

За бърза услуга 6 лв. 

За експресна услуга 10 лв. 

Наредба №11 на Община Мизия 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: На гише в административно звено за обслужване в брой По банков път

Scroll to Top