Община Мизия

Официален сайт

Информация за предоставяне на услуга

 • Услуга:
  • 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

   Общината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.
   За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти. Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община за определяне на дължимия от собственика данък.
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни;3 дни;24 часа
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • ДО ПРОМЯНА
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • по реда на ДОПК

 • Ограничения и условности:
  • съгласно ЗМДТ

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности" 

Адрес: 

обл. Враца, общ. Мизия, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, п.к. 3330 Код за междуселищно избиране: 09161 Телефон за връзка: (09161)23-15 Факс: (09161)20-12 Адрес на електронна поща: obshtinamizia@gmail.com 

Работно време: Стандартно работно време: от 08:00 до 16:30, 

Информационният център за Административно обслужване на населението работи без прекъсване за обедна почивка

Изисквания, процедури, инструкции

Подаване на заявление в център за административно обслужване 

Образци
Нормативна уредба

Закон за местни данъци и такси

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 3 лв.
За бърза услуга 6 лв.
За експресна услуга 10 лв.

Наредба №11 на Община Мизия

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой
По банков път
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
Scroll to Top