Община Мизия

Официален сайт

Информация за предоставяне на услуга

 • Услуга:
  • 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

   Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 ДНИ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ПО РЕДА НА ДОПК

 • Ограничения и условности:
  • ПО РЕДА НА ДОПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • obshtinamizia.com
 • Електронен адрес за предложения:
  • obshtinamizia@gmail.com
Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности" 

Адрес: 

обл. Враца, общ. Мизия, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, п.к. 3330 Код за междуселищно избиране: 09161 Телефон за връзка: (09161)23-15 Факс: (09161)20-12 Адрес на електронна поща: obshtinamizia@gmail.com 

Работно време: Стандартно работно време: от 08:00 до 16:30, 

Информационният център за Административно обслужване на населението работи без прекъсване за обедна почивка

Изисквания, процедури, инструкции

ЗАЯВЯВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОДАВА В ЗВЕНОТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ЛИЧНО ОТ ЛИЦЕТО ИЛИ ОТ УПЪЛНОМЕЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Образци
Нормативна уредба

Закон за местни данъци и такси

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване в брой
По банков път
Scroll to Top