Община Мизия

Официален сайт

 • Изх.№ 479/07.11.2022 г.

   

  ДО

  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                   

  ДО

  КМЕТА

  НА ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  ДО ЗАМ.КМЕТА

  НА ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  ДО СЕКРЕТАРЯ

  НА ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  ДО

  КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

  КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

  В ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

  УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

  УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  С В И К В А М :

  Общинския съвет на заседание на 10.11.2022 г.  /четвъртък/  от 17:00 часа в Заседателната зала на ОбС Мизия, при следния

  П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Разглеждане на Решение № 387 по Протокол № 43 от 20.10.2022 г. на Общински съвет Мизия, върнато за ново обсъждане със Заповед № ПО-07-23/02.11.2022 г.   на областния управител на Област Враца. 

  Вносител: Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Разглеждане на Решение № 388 по Протокол № 43 от 20.10.2022 г. на Общински съвет Мизия, върнато за ново обсъждане със Заповед № ПО-07-23/02.11.2022 г. на областния управител на Област Враца. 

  Вносител: Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  С уважение,

   

  ТАТЯНА СПАСОВА /п/

  Председател на ОбС Мизия                                        

Scroll to Top