Община Мизия

Официален сайт

Решения от №278до №289/Протокол №34 от 24.02.2022г.

Решение №278 Одобрява и приема осъществените през 2021г. от ВиК Оператора инвестиции във ВиК системи и съоръжения /ПОС/, съгласно Приложение №1, неразделна част от Протокол от 14.02.2022 г. на комисия, сформирана със № РД.18-АВиК-1/22.03.2021г. на Областният управител на област Враца. Придобитите инвестиции /активи/ следва да преминат в управление на АВиК – Враца, след което да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация  на „ВиК“ ООД – Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение №1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.
Решение №279 Отказва покупката на следната сграда:Павилион-сграда за търговия, с кад. №501.2692.2 и площ 42,00 кв. м, построена с отстъпено право на строеж в общински имот с кад. №501.1692, кв.24, с площ 1000,00 кв. м, по плана на гр. Мизия, с административен адрес: ул. „Сергей Румянцев“ №26, при предложената цена за изкупуване 25 000,00 /двадесет и пет хиляди/ лева, от съсобственика Пепи Велчев.
Решение №280 Отказва покупката на следните сгради: Масивна друг вид сграда за обитаване с площ 76,00 кв.м,Масивна друг вид сграда за обитаване с площ 28,00 кв.м,Паянтова селскостопанска сграда с площ 46,00 кв.м., построени с отстъпено право на строеж в следния общински имот: УПИ II, с площ 728,00 кв. м, с кад. №501.774,  кв.38, по плана на с. Крушовица, с административен адрес: ул. „Хаджи Димитър“ №1, при предложената цена за изкупуване 4000,00 /четири хиляди/ лева, от съсобствениците Мая Папаниколау и Веселка Иванова.
Решение №281 Дава съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс за здравни дейности, при месечен наем определен по реда на тарифата за определяне на базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба №5 на Общински съвет – Мизия, за срок от 5 години на следното общинско помещение – частна общинска собственост: • Стоматологичен кабинет №1 с площ 21,25кв.м, находящ се на І-ви етаж в Здравен дом, УПИ ХХІV, кв.55, гр. Мизия, с наемател „АИППИМПДМ К&M ДЕНТ Д-р Ивалина Ст. Кунчева-Милова“ ЕООД, с управител Д-р Ивалина Ст. Кунчева-Милова, за здравни дейности. Възлага на Кмета на Община Мизия да сключи договор за отдаване под наем на описаният в т.1 обект.
Решение №282 Дава съгласието си да бъде отдадено под наем помещение с площ 21,20 кв.м, находящо се в Масивна сграда - автоспирка /с площ от 50,00 кв.м./ - публична общинска собственост, находяща се в кв. 24, в имот с кад. №501.1692 по плана на гр. Мизия, за търговски цели, чрез публичен търг с явно наддаване при условията на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Общински съвет - Мизия, за срок от 5 години.
Решение №283 Обявява собствеността на поземлен имот с идентификатор 48043.195.9 /стар номер по КВС 195007/, с площ 21 634кв.м, НТП « Депо за битови отпадъци /сметище/»,  4 катег., местността „Зад Ушите“, землище гр. Мизия, актуван с акт за публична общинска собственост №2470 от 18.01.2022г., от публична в  частна общинска собственост.
Решение №284 Обявява собствеността на поземлен имот с идентификатор 43774.78.3 /стар номер по КВС 078003/, с площ 2 399 кв.м, НТП «Друг вид земеделска земя», 6 катег., местността „Припека“, землище с. Липница, актуван с акт за публична общинска собственост №2471 от 18.01.2022г., от публична в  частна общинска собственост.
Решение №285 1.Определя размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване по землища, в Община Мизия, съгласно приложение №1. 2.Определя правила, за ползване на общинските пасища, мери и ливади - приложение №2; 3.Приема годишен план за паша в землищата на населените места в Община Мизия за 2022г., съгласно приложение №3. 4.Дава съгласие за предоставяне и актуализиране на ползването на мери,  пасища и ливади от ОПФ на територията на Община Мизия за общо и индивидуално ползване. 5.Определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите - приложение №4.  
Решение №286 Приема отчет за изпълнение на дейностите по годишна програма на Център за подкрепа за личностно развитие  - гр. Мизия за 2021г.
Решение №287 Приема годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Мизия за 2021г.
Решение №288 Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите комисии за периода 01.07.2021година до 31.12.2021година, включително.
Решение №289 Приема отчет на Кмета на Община Мизия за изпълнение на дейностите на Общинска администрация – Мизия за периода от01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
 
Scroll to Top