Община Мизия

Официален сайт

Решения от №290 до №307/Протокол №35 от 24.03.2022г.

Решение №290 Приема Информация рег. № 718900-7/17.03.2022 г., по описа на РСПБЗН Оряхово.
Решение №291 Отлага разглеждане наИнформация за дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година за следващата сесия през м. април 2022 г.
Решение №292 Приема Програма за управление и разпореждане с общински имоти – 2022г.
Решение №293 1.Дава съгласие за учредяване право на строеж, за построяване на търговски обект върху общински имот:УПИ ХXXIII, а по документ за собственост УПИ ХVIII, с площ 7 380,00 кв.м, кв.33, по плана на гр. Мизия, чрез публичен търг с явно наддаване с НТЦ 9,00лв за 1 кв.м., съгласно Тарифата по Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия на ОбС – Мизия. 2.Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови действия, относно учредяване правото на строеж.
Решение №294 Отказва покупката на Паянтова, жилищна сграда с площ 125,40 кв.м,построена с отстъпено право на строеж в следния общински имот:УПИ VI, с площ 1 590,00 кв. м, кв.22, по плана на с. Сараево, с административен адрес: ул. „Бачо Киро“ №9,при предложената цена за изкупуване 1000,00 /хиляда/ лева, от съсобствениците Иван Липнишки и Борислав Борисов.
Решение №295 Отказва покупката на  масивна, друг жилищна сграда за обитаване с площ 89,00 кв.м,построена с отстъпено право на строеж в следния общински имот:УПИ VII, с площ 739,00 кв. м, кв.87, по плана на с. Крушовица, с административен адрес: ул. „Минко Костадинов“ №25 при предложената цена за изкупуване 3500,00 /три хиляди и петстотин/ лева, от съсобственика Петя Димитрова.  
Решение №296 Приема Наредба за промени и допълнения  вНаредба  №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.
Решение №297 Дава съгласие за възстановяване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от  01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., в размер на 119 857.84, които да постъпят по сметка на Община Мизия от Регионалната инспекция по околната среда и водите   (РИОСВ).
Решение №298 1.           Разрешава изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен План и Специализирана план – схема в границите на земеделски и урбанизирани територии на линеен обект за елементите на техническата инфраструктура във връзка с чл. 70, ал. 2 от ЗУТ, относно инвестиционните намерения за изграждане на „Външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтаична централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.87, област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ и фотоволтаична централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.84, област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ“ 2.           Съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.  
Решение №299 Приема Доклада за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в Община Мизия за 2021 г.
Решение №300 Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022г.  
Решение №301 Приема Общински план за младежта на община Мизия за 2022г.
Решение №302 Приема Информация за състоянието, дейността и проблемите на ДСХ „Баба Марта“ с. Липница.
Решение №303 Приема Информация за дейността на кметство Войводово за 2021г.
Решение №304 Приема годишен отчет за работата на Кметство с. Крушовица за 2021г.
Решение №305 Приема Информация за отчет на дейността на кметство с. Софрониево за 2021г.
Решение №306 Отлага разглеждане наИнформация за дейността на Кметство Липница за 2021 година за следващата сесия през м. април 2022г.
Решение №307 Одобрява Отчета за изпълнение или хода на изпълнение на актовете на Общински съвет – Мизия приетипрез периода м. юни – м. декември 2021г.
Scroll to Top