Община Мизия

Официален сайт

Решение №308 Отлага разглеждане на Информация за дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година за следващата сесия през м. май 2022 г.
Решение №309 1.           Обявява собствеността на Масивна двуетажна сграда – Здравна служба с площ 117,00 кв.м,  построена в  имот с площ 2400 кв. м, находящи се в кв. 34, УПИ I, по плана на с. Крушовица, актуван с акт за частна общинска собственост №7 от 19.01.1998г., от частна в публична общинска собственост, предвид следните МОТИВИ: Предвид интересите на местната общност е необходимо да се извърши текущ ремонт. Неговото финансиране може да се изпълни с източник „Трансформирана целева субсидия за капиталови разходи“ и спазване на указанията на министъра на финансите дадени с ФО-3/25.03.2022г. За да може да се пристъпи към използване на средствата за ремонт на сградата е необходима смяна на характера на собствеността. Промяната е наложена от това, че в момента съществуващият акт е за частна общинска собственост с № 7/19.01.1998г., а не за публична общинска собственост, съгласно спазването на разпоредбите на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. Съгласно чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост – „Публична общинска собственост са имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет“, от което следва да се смени характера на собствеността от частна в публична общинска собственост. За да се извърши промяна на собствеността от частна в публична е необходимо Решение на Общинския съвет, в съответствие с разпоредбите на  чл. 6, ал.2 от ЗОС – „За публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите - частна общинска собственост, които са придобили предназначението по чл. 3, ал. 2“. 2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи законови действия по промяната на характера на собствеността на имота по т.1.
Решение №310 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС, Общински съвет – Мизия дава съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс за здравни дейности, при месечен наем определен по реда на тарифата за определяне на базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба №5 на Общински съвет – Мизия, за срок от 5 години на следните общински помещения – частна общинска собственост: • 2 бр. помещения с площ 13,60кв.м и 13,52кв.м, с прилежащите към тях коридори с площ 19,20кв. м, находящи се в северната част на І-ви етаж в Здравен дом, УПИ ХХІV, кв.55, гр. Мизия, с наемател Д-р Георги Илков Станишелски, за здравни дейности. 2. Възлага на Кмета на Община Мизия да сключи договор за отдаване под наем на описаните в т.1 обекти.
Решение №311 Одобрява бюджетната прогноза на Община Мизия за местните дейности за периода 2023-2025 г.
Решение №312 Приема бюджета на Община Мизия за 2022 година
Решение №313 Възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на експертна оценка от оценител на имоти, за  следния жилищен имот в гр. Мизия: Апартамент №4, ж.к. «Лазар Драганов», бл.А-2, ет.1, гр. Мизия, с АОС №548/05.02.2008г., с цел неговата продажба, която да бъде внесена за одобрение на следващо заседание на Общинския съвет.
Решение №314 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Мизия актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти 2022г., като в раздел III Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба, за учредяване на ограничени вещни права, т.3 Продажба на земеделски земи, се добавя следния имот: ПИ с идентиф. №43774.78.3, НТП „Друг вид земеделска земя“, вид територия: Земеделска, с площ 2 399,00 кв.м., категория на земята: 6, номер по предходен план – КВС: 078003, местност „Припека“. 2.На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, чл. 44, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия, Общински съвет-Мизия възлага на кмета на общината да поръча изготвяне на експертна оценка от оценител на имоти, за  следния земеделски имот в землище с. Липница, общ. Мизия: ПИ с идентиф. №43774.78.3, НТП „Друг вид земеделска земя“, вид територия: Земеделска, с площ 2 399,00 кв.м., категория на земята: 6, номер по предходен план – КВС: 078003, местност „Припека“, с цел неговата продажба, която да бъде внесена за одобрение на следващо заседание на Общинския съвет.
Решение №315 Дава съгласието си да бъде отдадена под наем Масивна едноетажна сграда с площ 50,00 кв.м, находяща се в имот с кад. №1832, кв. 77, УПИ I, по плана на гр. Мизия, за търговски цели, чрез публичен търг с явно наддаване при условията на Наредба № 5 на Общински съвет - Мизия, за срок от 5 години.
Решение №316 Приема Отчет за дейността на СК „Мизия“ за 2021 г. и финансовия отчет на клуба.
Решение №317 Упълномощава Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община Мизия или Венера Климентова Георгиева – Директор дирекция „ АПИОФД“ за представител на Община Мизия, който да участва в  редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия , обслужвана от ВиК ООД- Враца  на 12.05.2022 г. /Четвъртък/ и резервна дата 26.05.2022 г. /Четвъртък/ и я упълномощава да гласува по дневния ред на събранието, както следва: По т.1.Приема бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД- Враца   за  2022 г.– ЗА. По т.2. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД- Враца   за 2021 г.; - ЗА. По т.3. Приема Отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД- Враца   за 2021 г. - ЗА
Решение №318 Приема  Отчета за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Мизия за 2021г.
Решение №319  1.   Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мизия за периода 2022-2025г. 2.   Възлага на Кмета на община Мизия да публикува програмата на интернет страницата на общината.  
Решение №320 1.           Приема „План за интегрирано развитие на Община Мизия за периода 2021-2027 г.“ 2.           Възлага на Кмета на Община Мизия осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Решение №321 Приема Наредба за промени и допълнения  в Наредба  №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия
Решение №322 Приема Информация отчет за дейността на Кметство Липница за 2021 г.
Решение №323 Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 г.
Scroll to Top