Община Мизия

Официален сайт

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ,  ОБЛАСТ ВРАЦА  

гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,

                      Председател 09161/24-85, Централа 09161/23-15, тел.факс 09161/21-38, е-mail: obsavet_miziq@abv.bg

                  

                   Изх. № 366/04.02.2022 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 10.02.2022г.  /четвъртък/  от 14:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Вх. № 551/03.02.2022 г., предложение, Връщане за ново обсъждане на Решение № 271 на Общински съвет - Мизия по Протокол № 32 от проведено заседание на 20.01.2022 г., върнато със Заповед № ПО-07-3/28.01.2022 г. на Областен управител на Област Враца.

Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Вх. № 552/03.02.2022 г., предложение, Връщане за ново обсъждане на Решение № 272 на Общински съвет - Мизия по Протокол № 32 от проведено заседание на 20.01.2022 г., върнато със Заповед № ПО-07-3/28.01.2022 г. на Областен управител на Област Враца.

Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Вх. 553 / 03.02.2022 г., докладна, относно Отписване на погасени по давност публични общински вземания на Община Мизия, представляващи задължения за местни данъци и такси на юридически лица с прекратена търговска дейност и заличени търговци от ТР и със заличени партиди в отдел „Местни данъци и такси“ към общинска администрация – гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет община Мизия

Докладва Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

  1. Вх. № 550/ 03.02.2022 г., докладна, относно Изразяване на съгласие за прокопаване и полагане на тръбопровод под общински имот, находящ се в землището на с. Софрониево, във връзка с Инвестиционно предложение за напояване на зеленчукови градини.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

  1. Разни

         

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

С уважение,

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия  

ГРАФИК КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ

Scroll to Top