Община Мизия

Официален сайт

Изх.№310/15.09.2021г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НАОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖОБЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

На основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с извънредната епидемична обстановка.

 

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 17.09.2021г.  /петък/  от 16.00 часа,чрез видеоконференция при следния

 

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

  1. Вх.№ 463/08.09.2021 г., относно изразяване на съгласие за прокарване на тръбопровод и преминаване през общински имоти, находящи се в землището на с. Софрониево, във връзка с Инвестиционно предложение за напояване на зеленчукови градини.

 

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

 

  1. Вх. № 465/15.09.2021 г., относно актуализиране на информация относно разрешаване за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2021/2022 година в ОУ „ Христо Ботев“ с. Крушовица, ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, чрез дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства.

 

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – главен експерт „Образование“

 

  1. Вх. №466/15.09.2021 г., относно включване на Община Мизия като партньор по проект на Община Козлодуй за финансиране по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

 

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – главен експерт „Образование“

 

 

Видеоконференцията ще се състои в платформата ZOOM, за което ще получите код за достъп и парола.

 

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА 

Председател на ОбС Мизия              

 

 

ГРАФИК-КОМИСИИ
МАТЕРИАЛИ

 

Scroll to Top