Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 358/14.01.2022 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                              

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 20.01.2022г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.   Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.   Вх. № 538/13.01.2022 г., докладна, относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

3.   Вх. № 539/13.01.2022 г., докладна, относно Приемане на Програма за управление на отпадъците в Община Мизия с период на действие 2021 – 2028 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

Programa_waste-Management_Mizia-11.2021.pdf (obshtinamizia.com)

4.   Вх. № 540/13.01.2022 г., докладна, относно Отписване на погасени по давност публични общински вземания на юридически лица с прекратена търговска дейност със заличени партиди в отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска администрация – гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

5.   Вх. № 541/13.01.2022 г., докладна, относно Отписване на погасени по давност публични общински вземания на юридически лица с прекратена търговска дейност със заличени партиди в отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска администрация – гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

6.   Вх. № 542/14.01.2022 г., докладна, относно Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за ПИ 43774.78.1, площ 20 242 м2 с НТП „Нива“, VI категория, местност „Припека“ в землището на с. Липница, за промяна предназначението на имота в зона Пч. – отреждане „За Производствено складови и животновъдни обекти“.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

7.   Разни

       

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия 


ГРАФИК-КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ

Scroll to Top