Община Мизия

Официален сайт

Изх.№  311/15.09.2021г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 23.09.2021г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Мизия, ет. 3 при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Вх. № 455/18.08.2021г., относно Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Мизия за 2020 година.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 

  1. Вх.№ 460/02.09.2021г., относноИнформация за изпълнението на бюджета на Община Мизия и на сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2021 година.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 

  1. Вх.№ 459/02.09.2021г., относно Корекция в бюджета на Община Мизия за 2021г. в Делегирани държавни дейности и в Местни дейности.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 

  1. Вх.№ 464/09.09.2021г., относно Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

 

  1. Вх. № 467/15,092021 г., относно Предоставяне на информация за дейността и резултатите на учебните и детските заведения през учебната 2020/2021 год.

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – главен експерт „Образование“

 

7.Разни

7.1 Вх.№ 457/27.08.2021г., докладна записка от Илия Илиевски– кмет на кметство с. Крушовица.

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА 

Председател на ОбС Мизия

 

ГРАФИК-КОМИСИИ
МАТЕРИАЛИ

 

Scroll to Top