Община Мизия

Официален сайт

Описание: Mizia22

             

                 Изх. 371/18.02.2022 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                              

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 24.02.2022г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.   Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.   Вх. № 574/18.02.2022 г., докладна, относно Приемане на извършени от „ВиК“ ООД – Враца инвестиции/активи/ във ВиК инфраструктура и предаване управлението им на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за кмет съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г.

Докладва Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

3.   Вх. № 567/16.02.2022г., докладна, относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в гр. Мизия, общ. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

4.   Вх. № 569/16.02.2022г., докладна, относно Отказ за покупка на сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ.Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

5.   Вх. № 572 / 17.02.2022 г., докладна, относно Отдаване под наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности.

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за кмет съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г.

Докладва Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

6.   Вх. № 568/16.02.2022 г., докладна, относно Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – помещение от 21,20 кв.м. в автоспирка - гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

7.   Вх. № 565/ 16.02.2022г., докладна, относно Промяна характера на собствеността от публична в частна за имот в землището на гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“

8.   Вх. № 566/16.02.2022г., докладна, относно Промяна характера на собствеността от публична в частна за имот в землището на с. Липница.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“

9.   Вх. № 571/17.02.2022г., докладна, относно Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи пасищни животни.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва  Мариана Пировска – гл. специалист „Ос и З“

10.       Вх. № 570/16.02.2022г., докладна, относно Отчет за изпълнение на дейностите по годишна програма на ЦПЛР за 2021г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Емилия Киновска – Директор на ЦПЛР

11.       Вх. № 555/04.02.2022г., докладна, относно Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2021г.

Докладна от Цветан Василев – Зам. - кмет на община Мизия и Председател на МКБППМН

Докладва Ивка Пъшева - секретар на МКБППМН

12.       Вх. № 564/16.02.2022 г., предложение, относно Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите комисии за периода 01.07.2021година до 31.12.2021година.

Предложение от Татяна Спасова – Председател на Общински съвет Мизия

Докладва Татяна Спасова – Председател на Общински съвет Мизия

13.       Вх. № 573 / 18.02.2022 г., докладна, относно Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите на Общинска администрация – Мизия за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия за кмет съгласно Заповед за заместване № РД.11-60/ 16.02.2022 г.

Докладва Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

Отчет на Валя Берчева – Кмет на Община Мизия за периода м. януари 2021г. – м. декември 2021г. – Община Мизия (obshtinamizia.com)

14.       Разни

14.1 Информация за щатното разписание на общинска администрация Мизия към февруари 2022 г.

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия ГРАФИК-КОМИСИИ

МАТЕРИАЛИ  

 

 

 

Scroll to Top