Община Мизия

Официален сайт

Изх.№ 284 /13.07.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М :

 

Общинският съвет на редовно заседание на 19.07.2021г.  /понеделник/  от 10.00 часа в Заседателна зала на Община Мизия, ет. 3 при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

 

 

1. Вх. № 430/ 13.07.2021 г. предложение, относно връщане за ново обсъждане на Решение № 226 от Протокол № 24 от проведено заседание на Общински съвет  - Мизия  на 24.06.2021 г., върнато със Заповед № ПО-07-6/02.07.2021г. на Областен управител на Област Враца във връзка с искане от Инициативен комитет с Вх. № 337/23.02.2021 г. за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй.

 

Докладва: Татяна Спасова – Председател на ОбС – Мизия

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА  /п/

 

Председател на ОбС Мизия              

 

 

График-комисии
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е От Татяна Спасова - Председател на Общински съвет Мизия
ЗАПОВЕД № ПО-07-6/02.07.2021г.

 

Scroll to Top