Община Мизия

Официален сайт

Начало → Общински съвет → Оспорени актове на общински съветИзх. № 365/ 31.01.2022 г.

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

и чл. 194, ал. 2 от АПК

За оспорвани актове на Общински съвет, гр. Мизия

 

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА уведомявам, че в Общински съвет, гр. Мизия е постъпило Решение № 28/2022 г. на Административен съд, гр. Враца, че на основание чл. 193, ал.1, вр. чл. 146, т.4 от АПК отменя по протест на Окръжна прокуратура, гр. Враца разпоредбите на чл. 68, ал.1, в частта „подпомаган от Председателския съвет….“, чл. 68, ал. 4, чл. 74, ал. 3 в частта „ по решение на Председателския съвет ….“, чл.142, ал.1 в частта „…. Подпомаган от Председателския съвет…“, чл. 142, ал. 2 изречение първо, чл. 19, т.1, чл. 20, и чл. 21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мизия, приет с Решение № 20 по Протокол №4/20.12.2019 г. и изменен и допълнен с Решение № 146 по Протокол №  13/22.10.2020 г. от Общински съвет Мизия.

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател ОбС, Мизия


 Решение №28 от 27.01.2022 - АС-ВрацаИзх. № 364/ 31.01.2022 г.

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

За оспорвани актове на Общински съвет, гр. Мизия

 

На основание чл. 22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведомявам, че на основание чл. 32, ал.1 и 2 изр. първо от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал.4, изр. второ, хип. първа от ЗМСМА и във връзка с взети Решение № 271 и Решение № 272 по Протокол № 32 от проведено заседание на Общински съвет – Мизия на 20.01.2022 г. Областният управител на област Враца връща за ново обсъждане Решение № 271 и Решение № 272 на ОбС – Мизия по Протокол № 32 от проведено заседание на Общински съвет, гр. Мизия на 20.01.2022 г. като незаконосъобразни.

 

 

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател ОбС Мизия


ЗАПОВЕД №ПО-07-3/28.01.2022г.Изх. №  336/ 29.10.2021 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.22,  ал.2 от ЗМСМА

за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

  

           На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА уведомявам , че в Общински съвет, гр. Мизия е постъпил Протест с Вх. № 1927/2021г. на Окръжна прокуратура, гр. Враца и наш Вх. № 499/29.10.2021 г. от Веселин Викторов Вътов – прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Враца против разпоредбите на чл. 68, ал.1, в частта „подпомаган от Председателския съвет….“, чл. 74, ал. 3 в частта „ по решение на Председателския съвет ….“, чл.142, ал.1 в частта „…. Подпомаган от Председателския съвет…“ и ал. 2 изречение първо, както и разпоредбите на чл. 19, т.1, чл. 20, и чл. 21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мизия, приет с Решение № 20 по Протокол №4/20.12.2019 г. и изменен и допълнен с Решение № 146 по Протокол №  13/22.10.2020 г. от Общински съвет Мизия, с мотивите, че същите противоречат на материално – правни норми на нормативен акт от по- висок ранг – чл. 25, чл. 28а и чл. 29а от ЗМСМА.

 

 

 ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател ОбС, гр. Мизия


Протест от Прокурор при Окръжна прокуратура-град Враца


Изх. №   8 / 08.07.2021 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

За оспорвани актове на общински съвет, гр. Мизия

 

На основание чл. 22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведомявам, че на основание чл. 32, ал.1 и 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал.4 и 6 от ЗМСМА Областният управител на област Враца връща за ново обсъждане Решение № 226 по Протокол № 24 от проведено заседание на Общински съвет, гр. Мизия на 24.06.2021г.

 

Заповед № ПО-07-6/02.07.2021г.

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Изх. №   247 / 19.05.2021 г.

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

За оспорвани актове на Общински съвет, гр. Мизия

 

На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведомявам, че по реда на чл. 229, ал.1, т.1 АПК е заведена Частна жалба от Фондация „Върховенство на закона“ срещу определение № 160 от 20.04.2021 г., постановено по адм. Дело № 167/2021 г., по описа на АС-Враца.

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател ОбС, Мизия

 

Изх. №   246 / 19.05.2021 г.

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

За оспорвани актове на Общински съвет, гр. Мизия

 

На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведомявам, че   Административно дело № 167 / 2021г. по описа на Административен съд – Враца по Жалба от Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК 205988920 срещу разпоредбата на чл.3, ал. 1 и 2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия е оставено без разглеждане.

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател ОбС, Мизия

 

 

Изх. № 245 / 19.05.2021 г.

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

За оспорвани актове на Общински съвет, гр. Мизия

 

На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведомявам, че по реда на чл. 185 и сл. АПК е образувано административно дело против акт на Общински съвет – Мизия, както следва:

   Административно дело № 167 / 2021г. по описа на Административен съд – Враца по Жалба от Фондация „Върховенство на закона“ с ЕИК 205988920 срещу разпоредбата на чл.3, ал. 1 и 2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател ОбС, Мизия

 

Изх. № 176/ 30.12.2020г.

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

За оспорвани актове на Общински съвет, гр. Мизия

 

На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведомявам, че на основание чл. 45, ал. 5 и ал. 6 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1, т.5 от ЗМСМА и Решение № 160 от 17.12.2020 г. от Протокол № 15/ 17.12.2020 г. Кметът на Община Мизия връща за ново обсъждане Решение № 160 по Протокол № 15 от проведено заседание на Общински съвет, гр. Мизия на 17.12.2020г.

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател ОбС Мизия

Писмо вх. № 286/ 30.12.2020 г.

Изх. № 149/ 12.10.2020г.

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл.22, ал.2 от ЗМСМА

За оспорвани актове на общински съвет, гр. Мизия

 

На основание чл. 22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведомявам, че на основание чл. 32, ал.1 и 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал.4 и 6 от ЗМСМА Областният управител на област Враца връща за ново обсъждане Решение № 135 по Протокол № 12 от проведено заседание на Общински съвет, гр. Мизия на 24.09.2020г.

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател ОбС Мизия

ЗАПОВЕД № ПО-07-11/07.10.2020г.

 

 

 

 

Изх. № 137 / 24.10.2019г.

 

                                              УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.22 ал.2 от ЗМСМА

за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

           На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образувано административно дело против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:

-              Административно дело № 726 / 2019г. по описа на Административен съд – Враца по Протест на прокурор срещу разпоредбата на чл.85 и чл.86 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия

 

 

 

                                   Председател на ОбС – Мизия:/П/

                                                                                          Л.Костова

 

 

Изх. № 130 / 01.10.2019г.

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

по чл.22 ал.2 от ЗМСМА

 

за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

 

 

           На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:

 

-              Протест на прокурор при Окръжна прокуратура,гр. Враца против: разпоредбата на чл.85 и чл.86 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия

 

 

 

 

 

 

 

                                   Председател на ОбС – Мизия:/П/

 

                                                                                          Л.Костова

 

 

 

 

Изх. № 62/ 17.04.2019г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.22 ал.2 от ЗМСМА

за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

           На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:

-         Протест на прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Враца против разпоредбата на чл.38 ал.1 т.3 от Наредба № 17 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мизия                      

 

 

 

                                   Председател на ОбС – Мизия:/П/                    

                                                                                          Л.Костова

 

 

 

 

 

 

Изх. №163/ 26.10.2018г.

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

по чл.22 ал.2 от ЗМСМА

 

за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

 

 

           На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:

 

-         Протест на прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Враца против: чл.43, ал.5 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мизия                   

 

 

 

Председател на ОбС – Мизия:/П/

 

Л.Костова

 

 

 

Изх. №118/ 26.07.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.22 ал.2 от ЗМСМА

за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

           На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:

-         Протест на прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Враца против: чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия                   

 

Председател на ОбС – Мизия:/П/

Л.Костова

 

 

 ...............................................................................................

 

Изх. №102 / 16.07.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.22 ал.2 от ЗМСМА

за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

  На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:

-Протест на прокурор при Окръжна прокуратура,гр. Враца против: разпоредбата на чл.87, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия в частта относно думите ,, и са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили “ . 

Председател на ОбС – Мизия:/П/

Л.Костова

...................................................................................................................................................................................

Изх. №165/ 25.08.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.22 ал.2 от ЗМСМА
за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК против актове на Общински съвет - Мизия е образувано административно дело, както следва:
- Адм. д. №505 по описа на Адм.С – Враца за 2017г.. по Протест на Окръжна прокуратура – Враца, с който е оспорен чл.44, т.1 от Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Мизия.

Председател на ОбС – Мизия:/П/
Л.Костова

......................................................................................................................................................................................

Изх. №154/ 22.08.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.22 ал.2 от ЗМСМА
за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:
- Протест на прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Враца против: разпоредбата на чл.50, ал.2 и чл.69, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

Председател на ОбС – Мизия:/П/
Л.Костова

......................................................................................................................................................................................

Изх. №149/ 16.08.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.22 ал.2 от ЗМСМА
за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:
- Протест на прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Враца против: разпоредбата на чл.32, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

 

Председател на ОбС – Мизия:/П/
Л.Костова

 

..................................................................................................................................................... 

Изх. №135/ 28.07.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.22 ал.2 от ЗМСМА
за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:
- Протест на прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Враца против: разпоредбата на чл.44, т.1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мизия

 

Председател на ОбС – Мизия:/П/
Л.Костова

 

.......................................................................................................................................................................

Изх. №121/ 20.07.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.22 ал.2 от ЗМСМА
за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК е образуван Протест против акт на Общински съвет - Мизия, както следва:
- Протест на прокурор при Окръжна прокуратура Враца против Наредбата за разполагане на рекламно – информационни елементи на територията на община Мизия , с който се иска отмяна на Наредба №14 за разполагане на рекламно – информационни елементи на територията на община Мизия

 

Председател на ОбС – Мизия:/П/
Л.Костова

 

.......................................................................................................................................................................

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.22 ал.2 от ЗМСМА
за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК против актове на Общински съвет - Мизия са образувани административни дела, както следва:
- Адм. д. №238 по описа на Адм.С – Враца за 2017г.. Производството по делото е образувано на основание жалба на Сдружение с нестопанска цел ,,Български правозащитен алианс" , с която се иска обявяване нищожността на разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба №11за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мизия.

 

- Адм. д. №216 по описа на Адм.С – Враца за 2017г. , оспорване на чл.28 т.10 и чл.68 от наредба №30 за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Мизия.

 

Председател на ОбС – Мизия: Л.Костова

 

01.06.2017г.
гр.Мизия

 

.......................................................................................................................................................................

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.22 ал.2 от ЗМСМА

за оспорвани актове на Общински съвет – Мизия

 

           На основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА уведомявам , че по реда на АПК против актове на Общински съвет - Мизия са образувани административни дела, както следва:

-       Адм. д. №727 по описа на Адм.С – Враца за 2016г. , оспорване на чл.52 т.4 и т.6, чл.82 т.2 и т.4, чл.80а т.2 и чл.80б т.1 и т.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територията на община Мизия

 

-       Адм. д. №113 по описа на Адм.С – Враца за 2017г. , оспорване разпоредбите на чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба №13 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Мизия

 

 

 

Председател на ОбС – Мизия: Л.Костова

 

 

23.05.2017г.

гр.Мизия

Scroll to Top