Община Мизия

Официален сайт

Комисия по финанси, бюджет, данъчна политика, общинска собственост и жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и проекти.

1. Председател – Ивета Цветанова

2. Зам.председател – Иван Даков

3. Секретар – Галя Ангелова

4. Йорданка Бадикова

5. Цветанка Дамянова

6. Игнат Николов

7. Николай Иванов

Комисия по обществен ред и сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, екология, земеделие, гори и транспорт.

1. Председател – Соня Манасиева

2. Зам. председател – Пламен Герговски

3. Секретар – Ивета Цветанова

4. Сашка Началнишка

5. Лидия Костова

Комисия по образование, култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с гражданското общество.

1. Председател – Галя Ангелова

2. Зам.председател – Сашка Началнишка

3. Секретар – Цветанка Дамянова

4. Трифон Тодоров

5. Соня Манасиева

Комисия по законност и законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, етика и жалби, молби на граждани.

1. Председател – Игнат Николов

2. Зам.председател – Николай Иванов

3. Секретар – Лидия Костова

4. Пламен Герговски

5. Йорданка Бадикова

6. Иван Даков

7. Трифон Тодоров

Комисия по ЗПКОНПИ.

 1. Председател – Игнат Николов

 

 2.Йорданка Бадикова

 3. Цветанка Дамянова 

 4.Резервен член: Трифон Тодоров

Scroll to Top