Община Мизия

Официален сайт

Чл. 68, ал. 1 ЗСВ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА,  ЗА МАНДАТ  2023 – 2027 ГОДИНА

 

 

Във връзка с изтичане мандата на действащия съдебен заседател, участващ в разглеждането на наказателни дела в  Окръжен съд – Враца и в изпълнение на Протокол № 53 от 18.05.2023 г. от проведено редовно заседание на Общински съвет – Мизия в частта относно Решение № 470 на ОбС - Мизия, прието въз основа Предложение от  Председателя на ОбС Мизия относно: Откриване на процедура за определяне на съдебен заседател за Окръжен съд – Враца за мандат 2023 – 2027 г. и правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебен заседател за Окръжен съд - Враца е открита процедура за определяне на съдебен заседател за Окръжен съд –  Враца мандат 2023 – 2027 г.

 1. Изисквания към кандидатите:
 2. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

 1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Враца.

 1. Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

 3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

 3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок до 10.07.2023 г. в деловодството на Общински съвет – Мизия в сградата на Общинска администрация Мизия.

 

ТАНЯНА СПАСОВА

Председател на Общински съвет Мизия

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Заявление за кандидатстване в процедурата;
 2. Автобиография на кандидата;
 3. Данни за лицата;
 4. Декларация писмено съгласие;
 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от СЗВ;
 6. Заявление за проверка за принадлежност;
 7. Мотивационно писмо.

 

Scroll to Top