Община Мизия

Официален сайт

img

 

П  О  К  А  Н  А

ЗА  СВИКВАНЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ  КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ И ХАЙРЕДИН

 

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Мизия, Община Козлодуй  и Община Хайредин

Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общините Козлодуй, Мизия и Хайредин по Договор № РД50-30/06.03.2023г. между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Козлодуй за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на Община Мизия, Община Козлодуй,  или Община Хайредин.

Събитието ще се проведе на 16.05.2023г. от 16,00 часа в заседателната зала  на Община Козлодуй при следния дневен ред:

Стартиране на процедура по учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;

 1. Приемане на Устав на Сдружение “МИГ Козлодуй, Мизия и Хайредин ”;

 2. Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружение “МИГ Козлодуй, Мизия и Хайредин ”;

 3. Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружение “ МИГ Козлодуй, Мизия и Хайредин ”;

 4. Определяне на размера на учредителната вноска и годишния членски внос.

 5. Разни.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредително събрание придружена със съответните документи, които може да получите на място в общинските администрации на трите общини, както и на сайта на Община Мизия – www.obshtinamizia.com; Община Козлодуй – www.kozloduy.bg;  Община Хайредин - www.hayredin.com.

Срок за приемане на заявленията 17:00 часа на 10.05.2023 г.

Попълненото заявление с всички приложими документи може да подадете  в сградата на Община Мизия, в Центъра за Административно обслужване на граждани, гр. Мизия, ул. Георги Димитров №25-27, или сканиран на e-mail: obshtinamizia@gmail.com, а също така и в сградата на Община Козлодуй, стая 128, гр. Козлодуй, ул. Христо Ботев №13, или сканирани на  email: lecolova@kozloduy.bg.

Устав на сдружение с нестопанска цел ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ И ХАЙРЕДИН”
Заявление за участие в учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Козлодуй, Мизия и Хайредин“

 

Scroll to Top