Община Мизия

Официален сайт

Начало/Администрация/Кмет/Правомощия на Кмета

Правомощия на Кмета

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт и първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
Кметът упражнява общото ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината като юридическо лице.
В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона и решенията на общинския съвет. 
При осъществяване на дейността си Кметът се подпомага от заместник-кметове. Кметът на общината делегира със заповед свои правомощия на заместник-кметовете, секретаря на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и други служители от общинската администрация, като определя функциите им. 

Кметът на общината не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.
 

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Кметът на общината, осъществява функциите си предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочни програми;
7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;
9.  Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществени организации и движения, както и други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;
11. Организира и ръководи дейността по защита на населението при бедствия и аварии, като взема всички необходими мерки за предотвратяване или ограничаване на последиците от тях и търси съдействие от страна на централните държавни органи, съобразно тяхната компетентност.
12. Председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
14. Предоставя свои функции по ЗУТ на заместниците си, на главния архитект на Нови пазар и на други длъжностни лица от общинската администрация. Назначава експертен съвет по устройствно на територията на Община Нови пазар.
15. Одобрява решенията от заседанията на специализирания състав за разглеждане на устройствени проекти на общинския експертен съвет по устройство на територията.
16. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и орган по настойничество и попечителство. Той може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете и кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
17. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
18. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
19. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
20. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета;
21. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
22. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.
(2) Кметът на общината осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински дружества по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост.
(3) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
(4) Кметът на общината организира изработването на План за интегрирано развитие на общината, ръководи, организира и контролира дейността по неговото изпълнение.
(5) Кметът на общината упражнява правомощията на административнонаказващ орган, лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица, съобразно действащите нормативни актове.
(6) Кметът на общината като ръководител на общинската администрация: 
1. Предлага на общинския съвет за утвърждаване структурата на общинската администрация;
2. Утвърждава длъжностите и поименните разписания на длъжностите и работните заплати на общинска администрация, местни дейности към общинска администрация и делегираните от държавата дейности и Вътрешните правила за организацията на работната заплата за общинската администрация и дейностите към нея. 
3. Определя наименованието на длъжностите на служителите в общинска администрация, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;
4. Назначава и освобождава служителите в общинската администрация с изключение на тези, които подпомагат дейността на кметовете на кметствата;
5. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от Закона за държавния служител;
6. Налага предвидените дисциплинарни наказания в Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
7. Утвърждава вътрешните актове, регламентиращи дейността на общинската администрация;
8. Определя и провежда политиката по качеството на административното обслужване на гражданите;
9. Контролира ефективността на работата на Системата за управление на качеството на административното обслужване (СУК);
10. Утвърждава Наръчника по качеството като основен елемент на СУК;
11. Провежда прегледите от ръководството на функционирането на СУК, разпорежда предприемането на коригиращи и превантивни действия за отстраняване на несъответствията. 
(7) Кметът на общината организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации. 
(8) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
(9) Кметът на общината изпълнява и други функции, определени от закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общински съвет. 
(10) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, на кметовете на кметства, на кметските наместници, на секретаря на общината, на главния архитект или на други служители от общинската администрация свои правомощия.
(11) Кметът на общината осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания. 
(12) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината:
1. издава заповеди;
2. прилага принудителни административни мерки;
3. издава наказателни постановления.

Scroll to Top