Община Мизия

Официален сайт

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Обн. – ДВ, бр. 20 от 08.03.2019 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., наричано по-нататък „преброяването“. Чл. 2. (1) Целта на преброяването е да се съберат изчерпателни, надеждни, детайлни и сравними данни за населението и жилищния фонд на територията на Република България. (2) Данните се събират в съответствие с принципите на професионална независимост, прозрачност, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и разходна ефективност. (3) Лични данни се събират единствено за статистически цели и при обработването им се прилагат подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните. Чл. 3. (1) Процесът на преброяването обхваща подготовката, провеждането, обработката и разпространението на данните от преброяването. (2) Преброяването започва в 0,00 часа на 22 януари 2021 г. и приключва в 20,00 часа на 15 февруари 2021 г. (3) Данните за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, се отнасят към 0,00 часа на 22 януари 2021 г., наричан по-нататък „критичния момент“.
Глава втора
ОРГАНИ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 4. Националният статистически институт (НСИ) и Централната комисия по преброяването (ЦКП) съвместно с областните управители и кметовете на общините организират преброяването на населението и жилищния фонд. Чл. 5. Органите, които осъществяват преброяването, са: 1. Националният статистически институт; 2. Централната комисия по преброяването; 3. териториалните статистически бюра; 4. областните преброителни комисии; 5. общинските преброителни комисии. Чл. 6. Националният статистически институт: 1. осигурява общото ръководство и единна методология на подготовката и провеждането на преброяването на територията на Република България; 2. разработва Програма на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г., наричана по-нататък „Програмата на преброяването“; 3. разработва статистическия инструментариум за провеждане на преброяването и организира отпечатването и разпространението му; 4. разработва комуникационна стратегия и провежда национална разяснителна кампания за информиране на населението за целите и задачите на преброяването; 5. организира и провежда обучението на органите на преброяването, контрольорите и преброителите; 6. определя домакинствата, в които се провеждат съпътстващите преброяването извадкови статистически изследвания; 7. събира, обработва, публикува, разпространява и съхранява данните от преброяването; 8. изготвя доклад за изпълнението на дейностите; 9. предоставя на Европейската комисия (Евростат) окончателни, проверени и обобщени данни и свързаните с качеството данни и метаданни. Чл. 7. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, който се състои от председател, заместник-председател, секретар и не повече от 20 членове. (2) В състава на ЦКП влизат представители на: 1. Националния статистически институт; 2. държавни органи и ведомства, които създават и поддържат регистри или бази данни, съдържащи информация за обектите на преброяването; 3. Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), неправителствени организации, средствата за масово осведомяване и академичната общност. (3) Председател на ЦКП е председателят на НСИ. (4) Централната комисия по преброяването се назначава от министър-председателя по предложение на председателя на НСИ, като в заповедта за назначаването се определя срокът на действие на комисията. (5) Централната комисия по преброяването: 1. обсъжда и приема Програмата на преброяването и всички документи, свързани с организацията, подготовката и провеждането на преброяването; 2. координира действията на държавните органи и ведомства, които са отговорни за провеждането на преброяването сред определени категории от населението; 3. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите; 4. създава временни преброителни пунктове в случай на обоснована необходимост в периода по чл. 3, ал. 2; 5. приема докладите на областните преброителни комисии за резултатите от проведеното преброяване; 6. приема доклад за изпълнението на дейностите по преброяването и за основните резултати от него. (6) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател. Чл. 8. (1) Териториалните статистически бюра: 1. осъществяват общо методическо ръководство на преброяването на съответната територия; 2. координират и участват в дейностите по предварителния обход и съставянето на преброителните списъци; 3. организират съвместно с областните и общинските преброителни комисии разяснителна работа сред населението за целите и задачите на преброяването; 4. разпределят преброителните материали, необходими за преброяването, по общини и населени места; 5. провеждат обучението на органите на преброяването в областите и общините; 6. организират съвместно с областните и общинските преброителни комисии проверки по общини и населени места за хода на преброяването; 7. организират приемането на преброителните материали и осъществяват контрол по комплектуването им; 8. организират въвеждането и обработването на данните от преброяването. (2) Териториалните статистически бюра взаимодействат с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на съответните области във връзка с използването на техни регистри и бази данни за целите на преброяването. Чл. 9. (1) Във всяка административна област се създава временна областна преброителна комисия в състав – председател, секретар и не повече от 7 членове. (2) В състава на областната преброителна комисия влизат представители на: 1. областната администрация; 2. общините в областта; 3. териториалното статистическо бюро (ТСБ); 4. териториалните звена на централната администрация. (3) По преценка на областния управител в състава на комисията могат да бъдат включени представители на неправителствени организации и на средствата за масово осведомяване. (4) Областната преброителна комисия се председателства от заместник областен управител на съответната област, определен по предложение на областния управител. (5) Секретар на областната преброителна комисия е представител на съответното ТСБ. (6) Областните преброителни комисии се назначават със заповед на председателя на НСИ по предложение на областния управител не по-късно от 6 месеца преди критичния момент на преброяването. В заповедта за назначаването се определя срокът на действие на комисията. (7) Областната преброителна комисия: 1. съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на ЦКП; 2. предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите в областта; 3. информира НСИ и ЦКП за подготовката и провеждането на преброяването в областта; 4. приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на общините в съответната област; 5. изготвя доклад до ЦКП за предаването на всички преброителни материали в съответния отдел на ТСБ. (8) Дейността на областната преброителна комисия се ръководи от нейния председател. Чл. 10. (1) Във всяка община се създава временна общинска преброителна комисия в състав – председател, секретар и не повече от 7 членове. В градовете с райони се създава общинска преброителна комисия за всеки район. (2) В състава на общинската преброителна комисия влизат: 1. двама представители на общинската администрация; 2. най-малко един представител на кметствата; 3. представител на НСИ. (3) Представителите на общинската администрация и кметствата се определят от кмета на общината или на района, а представителите на НСИ – от директора на ТСБ. (4) Общинската преброителна комисия се председателства от секретаря на общината или на района. (5) Секретар на общинската преброителна комисия е представител на НСИ по предложение на съответния директор на ТСБ. (6) Общинската преброителна комисия се назначава със заповед на председателя на НСИ по предложение на кмета на общината или на района не по-късно от 6 месеца преди критичния момент на преброяването. В заповедта за назначаване се определя срокът на действие на комисията. (7) Общинската преброителна комисия: 1. организира подготовката и провеждането на преброяването в общината или в района в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на областната преброителна комисия; 2. организира и провежда набирането на контрольори и преброители; 3. организира съвместно с ТСБ обучението на контрольорите и преброителите, както и на лицата, ангажирани с предварителния обход; 4. информира областната преброителна комисия за подготовката и провеждането на преброяването в общината; 5. координира дейностите по използването на необходимите за преброяването данни от регистри и други бази данни; 6. предава всички преброителни материали в ТСБ и изготвя доклад до областната преброителна комисия. (8) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.
Глава трета
ОБЕКТ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО И ДАННИ
Раздел I
Обект и единици на наблюдение
Чл. 11. Обект на преброяването са населението, което обичайно пребивава на територията на Република България, и временно присъстващото население, както и жилищният фонд. Чл. 12. (1) Единици на наблюдение при преброяването са следните лица: 1. българските граждани, които живеят обичайно в Република България, независимо от това дали към критичния момент на преброяването се намират на територията на населеното място, в което живеят обичайно, или на територията на друго населено място в Република България или извън нея; 2. българските граждани, които живеят обичайно в Република България, но към критичния момент на преброяването пребивават извън нея по поръчение на българската държава, на нейните органи и организации, както и членовете на техните семейства, които ги придружават; 3. гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, които живеят обичайно в Република България към критичния момент на преброяването; 4. чужденците, получили разрешение за пребиваване на територията на Република България съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 – 4 от Закона за чужденците в Република България преди критичния момент, както и лицата без гражданство; 5. лицата, на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците преди критичния момент на преброяването; 6. българските граждани, които живеят обичайно извън Република България, но към критичния момент на преброяването временно пребивават на нейната територия; 7. чужденците, получили разрешение за пребиваване съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България преди критичния момент на преброяването, както и лицата без гражданство; 8. лицата, за които е открито производство за предоставяне на закрила по Закона за убежището и бежанците към критичния момент на преброяването. (2) Обичайно пребиваващото население на Република България се състои от преброените лица по ал. 1, т. 1 – 5. (3) Лицата по ал. 1, т. 6 – 8 са временно присъстващи лица. Чл. 13. Единици на наблюдение са жилищните сгради, включително тези, които към момента на преброяването не се използват за живеене, и сградите със смесено предназначение. Чл. 14. (1) Единици на наблюдение са следните жилища: 1. жилища в жилищни сгради, в които към критичния момент на преброяването живеят лица; 2. необитавани жилища в жилищни сгради; 3. жилища в нежилищни сгради, в които към критичния момент на преброяването живеят лица; 4. жилища в сгради със смесено предназначение, в които към критичния момент на преброяването живеят лица. (2) Единици на наблюдение са и други жилищни единици, като хижи, колиби, бараки, каравани, плаващи къщи, хамбари, мелници, както и друг вид подслон, използван за обитаване към критичния момент на преброяването. Чл. 15. Единица на наблюдение по време на преброяването са домакинствата. Чл. 16. Единици на наблюдение при преброяването не са: 1. българските граждани, които обичайно пребивават на територията на друга държава, с изключение на лицата по чл. 12, ал. 1, т. 6; 2. чуждите граждани – членове на персонала на чуждестранни дипломатически и консулски представителства в Република България, както и членовете на техните семейства; 3. служители на междудържавни и междуправителствени организации в Република България, както и членовете на техните семейства; 4. чуждестранният военен персонал в Република България, както и членовете на техните семейства; 5. екипажите на чуждестранните речни и морски кораби, намиращи се в пристанищата или в териториалните води на Република България, и пътниците на борда на тези кораби; 6. екипажите на чужди самолети и пътниците в тях, намиращи се в района на летищата в Република България.
Раздел II
Данни
Чл. 17. (1) За лицата се събират следните данни: 1. собствено, бащино и фамилно име; 2. единен граждански номер (ЕГН) за българските граждани и за чужденците, получили разрешение за пребиваване в Република България по чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за чужденците в Република България, както и чужденците, получили статут на бежанец и хуманитарен статут съгласно Закона за убежището и бежанците; 3. личен номер на чужденец (ЛНЧ) за чужденците, получили разрешение за пребиваване по чл. 23, ал. 1, т. 2 от Закона за чужденците в Република България; 4. личен номер (ЛН) на гражданин на Европейския съюз; 5. дата на раждане; 6. пол; 7. връзки между членовете на домакинството и семейството; 8. постоянен адрес и настоящ адрес; 9. гражданство; 10. статут на пребиваване; 11. държава и място на раждане; 12. семейно положение; 13. брой живородени деца; 14. степен на завършено образование; 15. грамотност; 16. участие в образование; 17. етническа група; 18. вероизповедание; 19. майчин език; 20. трудов статус – икономически активен или неактивен; 21. професия и/или длъжност; 22. име на предприятието или на организацията и икономическа дейност на юридическата единица; 23. местоположение на работното място или на учебното заведение; 24. вид на транспорта, използван за пътуване до работното място или до учебното заведение; 25. вътрешна и външна миграция на лицата; 26. степен на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. (2) За лицата по чл. 12, ал. 1, т. 6 – 8 се събират данните по т. 1 – 6, 8 и 9. (3) Въпросите относно данните по ал. 1 се съдържат в преброителната карта за домакинствата и лицата в тях. (4) За домакинствата се събира информация за брой лица и временно присъстващи лица. Чл. 18. (1) За жилищните сгради се събират следните данни: 1. адрес на сградата; 2. вид на сградата; 3. местоположение на сградата; 4. година на построяване; 5. тип на строителната конструкция; 6. брой на етажите; 7. наличие на асансьор; 8. брой на жилищата в сградата; 9. наличие на други обекти в сградата, които се ползват за нежилищни цели; 10. достъпност на сградата. (2) Въпросите относно данните по ал. 1 се съдържат в преброителната карта за жилищна сграда. (3) За жилищните сгради се събират и данни за географските координати на входовете на сградата. Чл. 19. (1) За жилищата се събират следните данни: 1. адрес на жилището; 2. вид на жилището; 3. статут на владеене на жилището; 4. тип собственост; 5. обща застроена площ; 6. брой на помещенията и/или стаите; 7. кухня и спомагателни помещения; 8. енергийна осигуреност; 9. водоснабдяване и канализация; 10. санитарни помещения; 11. енергийна ефективност; 12. материална осигуреност и услуги. (2) Въпросите относно данните по ал. 1 се съдържат в преброителната карта за жилище.
Глава четвърта
ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ
Чл. 20. (1) Необходимите данни за преброяването се събират непосредствено от физическите лица – единици на наблюдение при преброяването, както и от регистри и бази данни. (2) Физическите лица са длъжни да предоставят данните по чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 с изключение на данните по чл. 17, ал. 1, т. 17 – 19 и 26. (3) Органите на публичната власт, поддържащи регистри и бази данни, осигуряват безплатно на НСИ необходимите за целите на преброяването индивидуални данни и метаданни за тях. (4) Юридически лица, които предоставят публични услуги на основание на нормативен акт и поддържат регистри и бази данни, осигуряват безплатно на НСИ необходимите за целите на преброяването индивидуални данни и метаданни за тях. (5) Информацията, получена от регистрите и базите данни по ал. 3 и 4, се използва за проверка и осигуряване на обхвата и качеството на събраната информация. Чл. 21. Данните по чл. 17 и 19 се събират чрез преброителни карти по чл. 17, ал. 3 и чл. 19, ал. 2 от преброител или чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет, а данните по чл. 18 – чрез преброителна карта по чл. 18, ал. 2 от преброител.
Глава пета
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
Раздел I
Подготовка на преброяването
Чл. 22. (1) Националният статистически институт организира, координира, провежда и контролира предварителен обход за събиране и актуализиране на информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци и за съставянето на преброителните списъци. (2) Предварителният обход се провежда не по-късно от 4 месеца преди критичния момент на преброяването. (3) Общинските преброителни комисии участват в подготовката и провеждането на предварителния обход на територията на съответната община. (4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър съдейства за изпълнението на дейностите по предварителния обход, като предоставя на НСИ актуални пространствени данни и метаданни за тях от кадастралната карта и кадастралните регистри за целите на районирането и геореферирането на адресите. (5) Министерството на земеделието, храните и горите съдейства за изпълнението на дейностите по предварителния обход, като предоставя на НСИ актуалната цифрова ортофото карта за територията на Република България и метаданни за картата за целите на районирането и геореферирането на адресите. Чл. 23. След приключването на предварителния обход НСИ съставя преброителните списъци и извършва районирането на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци съгласно предварително утвърдена методология. Чл. 24. (1) Националният статистически институт провежда пробно преброяване за проверка на организацията и тестване на статистическия инструментариум на преброяването. (2) Председателят на НСИ определя населените места, в които се провежда пробното преброяване, и ги съгласува с областните управители, кметовете и кметските наместници. (3) Областните управители, кметовете и кметските наместници оказват съдействие при организирането и провеждането на пробното преброяване. (4) Пробното преброяване се провежда не по-късно от 6 месеца преди критичния момент на преброяването.
Раздел II
Контрольори, преброители и придружители
Чл. 25. (1) За провеждане на преброяването НСИ сключва договори с физически лица по Закона за задълженията и договорите. (2) Договорите по ал. 1 се сключват от председателя на НСИ или от директора на ТСБ. Чл. 26. (1) За преброяването на определени категории лица се използват преброители, определени от Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и от Министерството на правосъдието. (2) Ръководителите на лечебни заведения и управителите на места за настаняване и социални услуги, включително предоставяни от лицензирани и/или регистрирани доставчици, съдействат на директора на ТСБ за подбор на преброители и провеждане на преброяването в съответните обекти. Чл. 27. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага преброителите от своя район и отговаря за пълнотата на данните, вписани в преброителните карти. (2) Контрольорът в своята дейност спазва Програмата на преброяването и инструкциите на председателя на НСИ, а при възникване на проблеми се обръща към общинската преброителна комисия. (3) При приключването на преброяването контрольорът приема преброителните карти и документи от преброителите, съставя обобщена таблица с данни за контролния район и ги предава на общинската преброителна комисия. Чл. 28. (1) Преброителят извършва непосредствената работа по събирането на данните и попълването на преброителните карти съгласно инструкциите на председателя на НСИ. (2) Преброителят събира само информацията за единиците на наблюдение по този закон. (3) Преброителят извършва само дейности, възложени му с договора. Чл. 29. (1) При необходимост в населени места, в които преброителите срещат затруднения в своята дейност, кметовете или кметските наместници определят съответен придружител. (2) Придружителят подпомага преброителя и изпълнява неговите указания. Чл. 30. (1) На контрольорите, преброителите и придружителите НСИ издава служебни карти, съдържащи имена, служебен номер, срок на валидност и снимка. (2) Образецът на служебната карта се публикува на интернет страницата на НСИ и в средствата за масово осведомяване. (3) Контрольорите, преброителите и придружителите при посещението си в жилищата задължително се легитимират със служебната карта. (4) Служебните карти по ал. 1 се предават заедно с попълнените преброителни карти и преброителните материали. Чл. 31. (1) Регионалните структури на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на контрольорите и преброителите при изпълнение на техните задължения. (2) Съдействие оказват и управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, както и физическите или юридическите лица, на които са възложени правомощия на управителен съвет или на управител на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост. Чл. 32. Контрольорите и преброителите преминават обучение, организирано от териториалните статистически бюра и общинските преброителни комисии.
Раздел III
Провеждане на преброяването
Чл. 33. Преброяването на лицата се извършва на принципа на обичайното им местопребиваване. Чл. 34. (1) Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта се извършва по интернет от 0,00 часа на 22 януари 2021 г. до 24,00 часа на 31 януари 2021 г. (2) Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител се извършва от 8,00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20,00 часа на 15 февруари 2021 г. Чл. 35. Контрольорите и преброителите посещават всички жилища и сгради в определените им контролни райони и преброителни участъци всеки ден от 8,00 до 20,00 часа. Чл. 36. (1) Данните по чл. 17, ал. 1 и 4 се предоставят от преброяваните лица. (2) Изключение се прави само за: 1. малолетни и непълнолетни членове на домакинството; 2. поставени под запрещение; 3. тежко болни лица; 4. военнослужещи, участващи в международни операции и мисии извън територията на Република България; 5. временно отсъстващи лица. (3) За лицата по ал. 2 данните се предоставят от главата на домакинството или от друг негов пълнолетен член, от попечителя или настойника. (4) Данните по чл. 18, ал. 1 и по чл. 19, ал. 1 се предоставят от главата на домакинството или от друг негов пълнолетен член. Чл. 37. По време на преброяването се провеждат извадкови статистически изследвания относно: 1. раждаемост и репродуктивно поведение на населението; 2. миграция и миграционно поведение на населението; 3. бюджет на времето. Чл. 38. Националният статистически институт провежда извадкови контролни изследвания за проверка на точността на регистрираните данни и за пълнотата на обхвата на единиците на наблюдение.
Глава шеста
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА
Чл. 39. (1) Събираните по време на преброяването индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. (2) Индивидуалните данни, получени за целите на преброяването, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт. Чл. 40. (1) Лицата, заети с подготовката и провеждането на преброяването, включително лицата, заети с въвеждането и обработката на данни, не могат да разгласяват или да предоставят индивидуални или обобщени данни, получени по време на преброяването. (2) Задължението за опазване на тайната от лицата по ал. 1 продължава и след приключването на работата с тези данни. (3) Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайната. Чл. 41. Националният статистически институт осигурява опазване на индивидуалните данни, като предприема необходимите организационни и технически мерки. Чл. 42. Субектът на лични данни, събирани и обработвани при преброяването, не може да се ползва от правата по чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
Глава седма
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ОT ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 43. (1) Националният статистически институт запознава обществеността с резултатите от преброяването чрез средствата за масово осведомяване, интернет страницата си, собствени публикации или по друг подходящ начин. (2) Информацията, събрана по време на преброяването, не може да бъде предоставяна и разпространявана по какъвто и да е начин преди официалното оповестяване на резултатите от НСИ. (3) Органите по преброяването не могат да разгласяват или да предоставят: 1. индивидуални статистически данни; 2. обобщени статистически данни, които е възможно да са обвързани така, че да се идентифицира определена статистическа единица. (4) Информацията, получена по чл. 20, ал. 3 и 4, не се предоставя на трети лица. Чл. 44. (1) Националният статистически институт предоставя безплатно обобщени данни от преброяването съгласно Списъка на стандартните статистически показатели, утвърден от председателя на НСИ. (2) Статистическа информация от преброяването се предоставя безплатно на международни статистически организации, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна. (3) Статистическа информация, обвързана с пространствени данни, се предоставя безплатно съгласно Списъка на стандартните статистически показатели. (4) Анонимизирани индивидуални данни от преброяването могат да се предоставят само за научни цели съгласно Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията (ОВ, L 164/16 от 18 май 2013 г.).
Глава осма
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 45. (1) Разходите, необходими за подготовката, организацията, провеждането, обработването и публикуването на резултатите от преброяването, са за сметка на централния бюджет. (2) Министерският съвет по предложение на председателя на НСИ приема разчети за разходите по ал. 1. (3) Разходите за съответната година се предоставят по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Чл. 46. Председателят на НСИ подготвя и представя в Министерството на финансите годишни отчети за изразходваните средства по подготовката, провеждането, обработването и публикуването на резултатите от преброяването.
Глава девета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 47. Лице, което откаже да предостави на преброител данните по чл. 17 – 19, се наказва с глоба в размер 160 лв. Чл. 48. Контрольор, преброител и друго лице, заето с преброяването, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. Чл. 49. Лице, което има достъп до индивидуални данни от преброяването и ги предостави или използва за други цели освен определените в чл. 39, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Чл. 50. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят и връчват от секретаря на общинската преброителна комисия. (2) Въз основа на съставените актове председателят на НСИ или оправомощени от него длъжностни лица издават и връчват наказателните постановления. (3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Чл. 51. Глобите се внасят в приход на държавния бюджет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) От началото на предварителния обход до приключването на преброяването с преброители се забранява извършването на административно-териториални и териториални промени. (2) За периода по ал. 1 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпраща ежедневно на НСИ информация за настъпилите промени в класификатора на локализационните единици. § 2. По смисъла на този закон: 1. „Анонимизирани данни“ са отделни статистически записи, които съобразно съществуващите най-добри практики са били изменени с цел максимално ограничаване на риска от пряко или непряко идентифициране на статистическите единици, за които се отнасят. 2. „Бюджет на времето“ е изследване, чиято цел е да събере данни за средното време, което лицата изразходват за различни дейности в ежедневния си живот. 3. „Временно отсъстващи“ са лицата, които обичайно живеят в преброяваното жилище, но към критичния момент на преброяването отсъстват от домовете си за период, по-малък от една година, и се намират на територията на друго населено място в Република България или извън нея, поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка, работа, медицинско лечение, религиозно поклонение и други. 4. „Временно присъстващи“ са лицата, които обичайно живеят на територията на друго населено място в Република България или извън нея, но към критичния момент на преброяването се намират в преброяваното жилище, хотел, почивна станция, лечебно заведение и други за период, по-малък от една година, поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка, работа, медицинско лечение, религиозно поклонение и други. 5. „Географски координати“ е информацията за географската дължина, географската ширина и надморската височина в дадена географска координатна система, използвана за определяне на местоположението на определен обект върху земната повърхност. 6. „Глава на домакинство“ е лицето, което членовете на домакинството определят за такова или осигурява основните средства за съществуване. 7. „Домакинство“ е едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и има самостоятелен бюджет. Домакинство са и две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат, или нямат родствена връзка. 8. „Жилище“ е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни и спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, общ коридор, двор или направо на улицата). 9. „Жилищен фонд“ са жилищни помещения и сгради, както и жилищните условия и връзката между населението и жилищните помещения на национално, регионално и местно равнище. 10. „Жилищна сграда“ е сграда, която по първоначално изграждане или чрез преустрояване е предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60 на сто от разгънатата й площ. 11. „Индивидуални данни“ са данните за отделна статистическа единица, включително личните данни. 12. „Лице без гражданство“ е лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство. 13. „Материална осигуреност и услуги“ са движими и недвижими вещи или услуги с битово предназначение, използвани от домакинството. 14. „Население“ е националното, регионалното и местното население по своето обичайно местопребиваване към критичния момент на преброяването. 15. „Нежилищна сграда“ е сграда, която по първоначално изграждане не е предназначена за постоянно обитаване. Тя може да е производствена, административна (обществено-обслужваща), курортна и друга. 16. „Обичайно местопребиваване“ е мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка независимо от временно отсъствие поради ваканция, посещения при приятели и роднини, почивка, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. 17. „Преброителни списъци“ са адресите на жилищата и сградите в преброителните участъци, определени за посещение от преброителите. 18. „Сграда“ е постоянна постройка, която се състои от жилищни помещения, предназначени за обитаване от хора, или конвенционални жилища, предназначени за сезонно ползване или за второ жилище, или които са необитавани. 19. „Сграда със смесено предназначение“ е сграда, която по своето първоначално изграждане включва жилищни и нежилищни обекти. 20. „Статистически инструментариум“ е съвкупност от всички документи и технически средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването. 21. „Учебно заведение“ е всяко училище по Закона за предучилищното и училищното образование и по Закона за висшето образование. § 3. (1) С този закон се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 105/1 от 21 април 2017 г.). (2) Разпоредбите на този закон се прилагат при спазване изискванията на актовете за изпълнение, приети от Европейската комисия по Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд (ОВ, L 218/14 от 13 август 2008 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Председателят на НСИ: 1. внася за утвърждаване от Министерския съвет Програмата на преброяването в тримесечен срок от влизането в сила на този закон; 2. издава инструкции за попълването на преброителните карти и документи, необходими за преброяването; 3. изготвя доклад за основните резултати от преброяването в срок до 31 декември 2021 г. § 5. Министър-председателят по предложение на председателя на НСИ назначава Централната комисия по преброяването в двумесечен срок от влизането в сила на този закон. § 6. Изпълнението на закона се възлага на председателя на НСИ. ––––––––- Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Scroll to Top