Община Мизия

Официален сайт

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета-1915“

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета-1915“ в гр. Мизия” 

 


СЪОБЩЕНИЕ за оттегляне на публикувана обява На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) оттеглям публикувана Обява №3/02.03.2018г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на външни настилки, зелени площи и външни стълбища при сградата на Народно читалище „Просвета- 1915“ в гр. Мизия”. Мотиви за прекратяване: прекратяване на възлагането се налага поради необходимостта от промени в Обявата и Указанията за подготовка на офертите за участие в горепосочената обществената поръчка, съгласно получено писмо № ПП/178 от Държавен фонд „Земеделие” – разплащателна агенция ЦУ, с което е осъществена предварителна проверка на документацията. 

 

Дата: 23.03.2018г.

Scroll to Top