Община Мизия

Официален сайт

2017-1 „Публично състезание” по реда на глава „Двадесет и пета”, чл. 176- 181 от ЗОП и Правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки (ППЗОП) за „Доставка на хранителни продукти” по 6 (шест ) обособени позиции:

Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Хляб и хлебни изделия" Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Консервирани и преработени плодове и зеленчуци" Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Месо, риба и месни продукти" Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Мляко и млечни продукти" Обособена позиция 5 (ОП 5) – „Плодове и зелечнуци" Обособена позиция 6 (ОП 6) – „Други хранителни продукти"
Scroll to Top