Община Мизия

Официален сайт

img

 

 

 

П  О  К  А  Н  А

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

   

 

 

Уважаеми граждани на Община Козлодуй,  Община Мизия  и Община Хайредин,

 

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

      

      Във връзка с изпълнение на договор № РД50-30/06.03.2023г. между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Козлодуй за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година,

 

Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/

  1. На 21.08.2023 г от 17:00 ч. в малката зала на Читалище „ Просвета -1915 “ , Гр. Мизия
  2. На 22.08.2023 г. от 10:30 ч. в залата на Читалище „ Просвета“, с. Хайредин
  3. На 23.08.2023 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на община Козлодуй, ет.2

 

Поканата за участие в общественото обсъждане и предлаганият проект на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Козлодуй, Мизия и Хайредин“ https://www. https://mig-kmh.eu/ , както и на сайта на Община Козлодуй – www.kozloduy.bg; Община Мизия – www.obshtinamizia.com; Община Хайредин - www.hayredin.com.

ДРАФТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ КОЗЛОДУЙ

 

Scroll to Top