Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 386/18.03.2022г.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                         

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 24.03.2022г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.   Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.   Предложение с Вх.№602/18.03.2022г., относно, Информация за оперативната обстановка по пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Мизия през 2021 г.

Докладва: инж. Пламен Цветков – началник РСПБЗН гр. Оряхово

3.   Предложение с Вх.№603/18.03.2022г., относноИнформация за дейността на Участък – Мизия при РУ – Оряхово за 2021 година.

Докладва: Станислав Георгиев – началник РУ-Оряхово

4.   Докладна записка с Вх.№595/17.03.2022г., относно Приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2022г. в Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

5.   Докладна записка с Вх.№594/17.03.2022г., относно Отстъпено право на строеж за построяване на търговски обект в кв.33 в гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

6.   Докладна записка с Вх. №592/17.03.2022г., относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Сараево, община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“

7.   Докладна записка с Вх. №593/17.03.2022г., относноОтказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Мариана Пировска – гл. специалист „ОСЗ“

8.   Докладна записка с Вх.№596/17.03.2022г., относно Приемане на Наредба за промени и допълнения в Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

9.   Докладна записка с Вх.№589/16.03.2022г., относно Изпълнение на влезли в сила изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане с УКАЗ №65(обн.ДВ, бр.17 от 01.03.2022г.) § 8, с който е актуализиран Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс, касаещ Закона за управление на отпадъците.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

10.       Докладна записка с Вх.№ 597/17.03.2022г., относно Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен План и Специализиран план – схема в границите на земеделски и урбанизирани територии на линеен обект за елементите на техническата инфраструктура във връзка с чл. 70, ал. 2 от ЗУТ, относно инвестиционните намерения за изграждане на „Външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтачна централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.87, област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ и фотоволтачна централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.84, област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ“.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – гл. експерт „УТС“

11.       Докладна записка с Вх.№599/18.03.2022г., относноПриемане на доклад за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община Мизия за 2021г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

12.       Докладна записка с Вх.№600/18.03.2022г., относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2022г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

13.       Докладна записка с Вх.№598/18.03.2022г., относно Приемане на Общински план за младежта на община Мизия за 2022г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“.

14.       Предложение с Вх.№584/10.03.2022г., относноИнформация за състоянието, дейността и проблемите на Дом за стари хора „Баба Марта“ – с. Липница.

Докладва: Генка Стоянова – Директор ДСХ „Баба Марта“

15.       Предложение с Вх.№ 587/16.03.2022 г., относно Информация за дейността на кметство Войводово за 2021г.

Докладва:Цветелина Димитрова – кметски наместник нас. Войводово

16.       Предложение с Вх.№ 588/16.03.2022г., относно Годишен отчет за работата на Кметство с. Крушовица за 2021г.

Докладва: Илия Илиевски – кмет на Кметство с.Крушовица

17.       Предложение с Вх.№605/18.03.2022г., относно Отчет за дейността на Кметство Софрониево за 2021г.

Докладва: Демира Димитрова – кмет на с.Софрониево

18.       Предложение с Вх.№604/18.03.2022г., относно Информация за дейността на Кметство Липница за 2021г.

Докладва: Румен Шопов – кмет с. Липница

19.       Докладна записка с Вх.№586/15.03.2022г., относно Отчет за изпълнение или хода на изпълнение на актовете на Общински съвет Мизияприети през периода м.юни – м.декември 2021г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия

20. Разни

        

При провеждане на сесията на Общинскиясъветщебъдатспазенивсичкиизискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия

Scroll to Top