Община Мизия

Официален сайт

Изх. 339 /19.11.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                              

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 25.11.2021г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Вх. № 511 / 18.11.2021 г., докладна, относно Компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г., от други собствени приходи и целеви субсидии. Корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в Делегирани държавни дейности и Местни дейности за 2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

  1. Вх. № 505/ 16.11.2021 г., докладна, относно Промяна предназначението и НТП на имот в землището на гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

  1. Вх. № 506 / 16.11.2021 г., докладна, относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

  1. Вх. № 508 / 18.11.2021 г., докладна, относно Откриване на процедура за промяна на НТП на поземлен имот в землището на с. Липница.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

  1. Вх. № 509 / 18.11.2021 г., докладна, относно Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в кметството на с. Липница за телекомуникационни услуги.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

  1. Вх. № 510 / 18.11.2021 г., докладна, относно Отдаване под наем на терен в с. Крушовица за поставяне на преместваем обект.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

  1. Вх. № 512 / 19.11.2021 г., докладна, относно Изготвяне на експертна оценка за поземлен имот в землището на с. Войводово.

Докладна от Цветан Василев – зам. кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно заповед за заместване № РД.11-622/17.11.2021 г.

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

 

  1. Разни

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

С уважение,

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия  

  ГРАФИК-КОМИСИИ     МАТЕРИАЛИ    
Scroll to Top