Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 74/02.04.2024 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинския съвет на заседание на 09.04.2024 г.  /вторник/  от 17:00 часа в Зала на Общински съвет Мизия, ет. 1  при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Предложение с Вх. № 131/02.04.2024 г., относно Промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот в землището на с. Софрониево.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Предложение с Вх. № 132/02.04.2024 г., относно Изготвяне на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 82, с. Крушовица.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх. № 130/02.04.2024 г., относно Закупуване на един брой колесен многофункционален багер с челен товарач и прикачен инвентар, за почистване на нерегламентирани отпадъци, с натрупаните средства по чл. 64 от ЗУО и чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (изм. и доп., бр.7 от 20.01.2017 г.)

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Владимир Младенов – ДД „УТЕППИСД“

  1. Разни

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия 

График-комисии
Материали
Съобщения ПК
Scroll to Top