Община Мизия

Официален сайт

Изх.№19 /08.12.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинския съвет на заседание на 11.12.2023 г. /понеделник/от 16:40 часа в Зала на Общински съвет Мизия, ет. 1  при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Докладна записка с Вх. № 25/08.12.2023 г., относно Допълване на Решение № 18 от 07.12.2023г., обективирано в Протокол № 4 от 07.12.2023г. на Общински съвет – Мизияя относно издаване на запис на заповед от Община Мизия в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0098-C01 от 26.09.2023г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улици и тротоарите към тях на територията на Община Мизия“, сключен между Община Мизия и ДФ „Земеделие”

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт община Мизия

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия 

График-комисии
Материали
Scroll to Top