Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 585/08.09.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА, УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 14.09.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Докладна записка с Вх.№ 993/30.08.2023 г., относно Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Мизия за 2022 г.

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. експерт „БФ“

 1. Докладна записка с Вх. № 992/29.08.2023 г., относно Приемане Бюджета на Община Мизия за 2023 година

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. експерт „БФ“

 1. Докладна записка с Вх. № 998/05.09.2023 г., относно Информация за изпълнението на бюджета на Община Мизия и на сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2023 година

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. експерт „БФ“

 1. Докладна записка с Вх. № 1002/07.09.2023 г., относно Вземане на решение за одобряване на проектобюджет за 2024 г. и на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2025 и 2026 г.

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. експерт „БФ“

 1. Докладна записка с Вх. № 1001/05.09.2023 г., относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Пенка Берчева- Гл. специалист „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 1000/05.09.2023 г., относно Откриване на процедура за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3, находящ се в Здравно заведение, публична общинска собственост в с. Крушовица, за здравни дейности

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Пенка Берчева- Гл. специалист „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 999/05.09.2023 г., относно Откриване на процедура за промяна на начин на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот в землището на с. Софрониево

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Пенка Берчева- Гл. специалист „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 997/04.09.2023 г., относно Свикване на Извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ ВиК“ ООД –Враца

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

 1. Доклад № 1003/08.09.2023 г., за дейността на Временна комисия за избор на съдебен заседател, избрана с Решение № 466/27.04.2023 г.

Докладва: Сашка Началнишка – председател ВК

 1. Доклад № 1004/08.09.2023 г., за дейността на Временна комисия за избор на съдебен заседател, избрана с Решение № 470/18.05.2023 г.

Докладва: Йорданка Бадикова – председател ВК

 1. Разни

        

             

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия     

График-комисии
Материали
Scroll to Top