Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 49/09.02.2024 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинския съвет на заседание на 15.02.2024 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Зала на Общински съвет Мизия, ет. 1  при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Докладна записка с Вх. 77/05.02.2024 г., относно Отказ за покупка на сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 78/05.02.2024 г., относно Изготвяне на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.47, гр. Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 79/05.02.2024 г., относно Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи пасищни животни.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

                          

 1. Докладна записка с Вх. № 76/05.02.2024 г., относно Приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти в Община Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 68/29.01.2024 г., относно Приемане на Бюджета на Община Мизия за 2024година.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – гл. експерт „Бюджет и финанси“

 1. Докладна записка с Вх. № 80/07.02.2024 г., относно Приемане на Общински план за младежта на община Мизия за 2024г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Станислава Коцева – ст. специалист „ЕВМДС“

 1. Докладна записка с Вх. № 81/08.02.2024 г., относно Поемане на разходите по погребение в гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова  - Гл. експерт „ЗСД“

 1. Докладна записка с Вх. № 82/08.02.2024 г., относно Кандидатстване на община Мизия с проект ”Оборудване и обзавеждане на кухня-майка на Домашен социален патронаж в град Мизия” към Фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова  - Гл. експерт „ЗСД“

 1. Докладна записка с Вх. № 83/08.02.2024 г., относно Удължаване периода на дейностите предоставяни по проект BG05SFPR002-2.001-0123-C01 „Грижа в дома в Община Мизия“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова  - Гл. експерт „ЗСД“

 1. Докладна записка с Вх. № 84/08.02.2024 г., относно Свикване на Общо събрание на съдружниците на Търговско дружество „РЕГИОНАЛНА ЧИСТОТА – ОРЯХОВО“ООД.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

 1. Докладна записка с Вх. № 85/08.02.2024 г., относно Определяне размера ва основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

 1. Докладна записка с Вх. № 86 /09.02.2024 г., относно Определяне размера на основното месечно възнаграждение на кмета на Община Мизия и на кметовете на кметства от Община Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

 1. Докладна записка с Вх. № 87 /09.02.2024 г., относно Свикване на Редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

 

 

 1. Предложение с Вх. № 72/30.01.2024 г. относно Приемане състав и брой на постоянните комисии към Общински съвет – Мизия за мандат 2023-2027

Вносител: Петя Илиева - Председател на ВК за изготвяне проект по броя и състава на постоянните комисии към Oбщински съвет –  Mизия

 1. Предложение с Вх. 70/29.01.2024 г., относно Сформиране на Временна комисия за изготвяне правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Мизия.

Вносител: Татяна Спасова – Председател ОбС Мизия

 1. Предложение с Вх. 71/30.01.2024 г., относно Удължаване прилагането на Етичен кодекс на общинските съветници към Общински съвет, гр. Мизия, Мандат 2019 – 2023 и през Мандат 2023 – 2027 г.

Вносител: Татяна Спасова – Председател ОбС Мизия

 1. Предложение с Вх. 67/26.01.2024 г., относно Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Мизия по Закон за изпълнение на наказанието и задържане под стража.

Вносител: Татяна Спасова – Председател ОбС Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 88/09.02.2024 г., относно Приемане на Управленска програма на кмета на Община Мизия за Мандат 2023 – 2027 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

 1. Разни
 • Приемане за сведение на Отчетен доклад за дейността на МКБППМН към Община Мизия за 2023 г. и План – програма за 2024 г. на МКБППМН.

Внася: Цветан Петров – председател на МКБППМН и зам.-кмет на Община Мизия

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия 

График-комисии
Материали
Scroll to Top