Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 67/15.03.2024 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

   

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинския съвет на заседание на 21.03.2024 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Зала на Общински съвет Мизия, ет. 1  при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Предложение Вх. № 119/15.03.2024 г., относно Информация за дейността на Участък Мизия при РУ – Оряхово за 2023 г.

Вносител: Бисер Лашков – Началник Участък Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 117/14.03.2024 г., относно Компенсирани промени в разчета на капиталовите разходи на Община Мизия, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. и от преходен остатък от обща субсидия за делегирани държавни дейности. Корекция в разходната част на бюджена та Община Мизия в делегирани от държавата дейности и в местни дейности за 2024 г.

Докладна записка от Стефан Каменовски – зам.-кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД.11-89/12.03.2024 г.

Докладва: Христинка Петрова – ДД „АПИОФД

 1. Докладна записка с Вх. № 118/15.03.2024 г., относно Вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза на Община Мизия за местните дейности за периода 2025-2027 г.

Докладна записка от Стефан Каменовски – зам.-кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД.11-89/12.03.2024 г.

Докладва: Христинка Петрова – ДД „АПИОФД

 1. Докладна записка с Вх. № 103/07.03.2024 г., относно Отказ за покупка на сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 104/07.03.2024 г., относно Одобряване на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 38, по плана на гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 105/07.03.2024 г., относно Изготвяне на експертни оценки за поземлени имоти, находящи се в землището на с. Софрониево, общ. Мизия, област Враца.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 106/07.03.2024 г., относно Отдаване под наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 114/14.03.2024 г., относно Одобряване експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 47, по плана на гр. Мизия.

Докладна записка от Стефан Каменовски – зам.-кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД.11-89/12.03.2024 г.

     Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 115/14.03.2024 г., относно Изготвяне на експертна оценка за поземлен имот, находящ се в землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.

Докладна записка от Стефан Каменовски – зам.-кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД.11-89/12.03.2024 г.

Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 107/07.03.2024 г., относно Приемане на форма на управление на горски територии – общинска собственост.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Иглика Казакова – гл. специалист „Екология“

 1. Докладна записка с Вх. № 110/13.03.2024 г., относно Даване съгласие за бракуване на автомобили, собственост на Община Мизия и отписването им от баланса на общината.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – секретар и гл. счетоводител община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 111/13.03.2024 г., относно Оправомощаване на кмета на Община Мизия да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на Община Мизия, в това число да взема решения и да одобрява смени на обслужващите банки на Община Мизия, включително за откриване и закриване на банкови сметки на Община Мизия и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банкови сметки на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Мизия.

Докладна записка от Стефан Каменовски – зам.-кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД.11-89/12.03.2024 г.

Докладва: Венера Георгиева – секретар и гл. счетоводител община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 113/14.03.2024, относно Приемане на извършени от „ВиК“ ООД – Враца инвестиции /активи/ във ВиК инфраструктура и предаване управлението им на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.

Докладна записка от Стефан Каменовски – зам.-кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД.11-89/12.03.2024 г.

Докладва: Владимир Младенов – ДД „УТЕППИСД“

 1. Докладна записка с Вх. № 116/14.03.2024 г., относно Премахване на масивни сгради в имот частна общинска собственост, находящи се имот с кад. № 501.565, по плана на гр. Мизия - застрашени от самосрутване и опасни за живота и здравето на гражданите.

Докладна записка от Стефан Каменовски – зам.-кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД.11-89/12.03.2024 г.

Докладва: Владимир Младенов – ДД „УТЕППИСД“

 1. Докладна записка с Вх. № 112/14.03.2024 г., относно Премахване на масивни сгради в имоти частна общинска собственост, находящи се в бивш Комбинат за целулоза и хартия в гр. Мизия, с обща застроена площ от 13 904 кв. м. - застрашени от самосрутване и опасни за живота и здравето на гражданите.

Докладна записка от Стефан Каменовски – зам.-кмет на община Мизия, за кмет на община Мизия, съгласно Заповед № РД.11-89/12.03.2024 г.

Докладва: Владимир Младенов – ДД „УТЕППИСД“

 1. Предложение с Вх. № 109/12.02.2024 г., относно Отчет за състоянието, дейностите и проблемите на ДСХ „Баба Марта“ – село Липница за 2023 г.

Вносител: Генка Стоянова – директор ДСХ „Баба Марта“ – село Липница

 1. Предложение с Вх. № 120/15.03.2024 г., относно Приемане Правила и критерии за отпускане на финансова помощ на граждани на община Мизия, от Общински съвет –Мизия.

Вносител: Владислава Благоева – Председател ВК

 1. Разни

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/*

Председател на ОбС Мизия 

*На основание чл. 6, параграф 1, б.д), предл. 2-ро от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Материали
График-Комисии
Съобщения
Scroll to Top