Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 1/13.11.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 16.11.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 02/13.11.2023 г., относно Решение за сключване на Партньорско споразумение за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“.

    Докладна записка  от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Разни

        

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия 

Материали
Scroll to Top