Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 39/12.01.2024 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинския съвет на заседание на 18.01.2024г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Зала на Общински съвет Мизия, ет. 1  при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 49/10.01.2024 г., относно Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Мизия, за периода 2023 – 2027г.

Докладна записка от Стефан Каменовски – За кмет на община Мизия, Зам. – кмет на Община  Мизия: Стефан Каменовски  /съгл. Заповед за заместв. №РД.11-10/05.01.2024г./

Докладва: Пенка Берчева  - Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх. 50/10.01.2024 г., относно Дейността на Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Оряхово.

Вносител: Лора Лазарова – Председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Оряхово

  1. Предложение с Вх. 48/09.01.2024 г., относно Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет — Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2023-2027

Вносител: Владислава Благоева - Председател на Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет — Мизия и взаимодействието му с Общинска администрация  Мандат 2023-2027

  1. Предложение с Вх. 51/10.01.2024 г., относно Сформиране на Временна комисия за изготвяне на Проект по броя и състава на постоянните комисии към Общински съвет Мизия, мандат 2023-2027година.

Вносител: Татяна Спасова – Председател ОбС Мизия

  1. Разни

        

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия 

График-комисии
Материали
Scroll to Top