Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 83/12.04.2024 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинския съвет на заседание на 18.04.2024 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Зала на Общински съвет Мизия, ет. 1  при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Предложение с Вх. № 142/12.04.2024 г., относно Одобряване на експертни оценки за поземлени имоти, находящи се в землището на с. Софрониево.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Предложение с Вх. № 141/12.04.2024 г., относно Одобряване на експертна оценка за поземлен имот, находящ се в землището на гр. Мизия.

    Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия 

    Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх. № 140/12.04.2024 г., относно Компенсирани промени в разчета на капиталовите разходи на Община Мизия, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. и от преходен остатък от обща субсидия за делегирани държавни дейности и от субсидия за поддържане на общински пътища.

Корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в делегирани от държавата дейности и в местни дейности за 2024 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Христинка Петрова – ДД „АПИОФД

  1. Докладна записка с Вх. № 139/ 12.04.2024 г., относно Свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца.

   Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

   Докладва: Венера Георгиева – секретар община Мизия

  1. Предложение с Вх. № 143/ 12.04.2024 г., относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС- Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 год.

Вносител: Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Разни

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/ *

Председател на ОбС Мизия 

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б.д), предл. 2-ро от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

График-комисии
Материали
Съобщения ПК
Scroll to Top