Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 544 / 12.05.2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 18.05.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
  2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  3. Предложение с Вх. № 929/10.05.2023 г., относно Промяна в съставите на Постоянните комисии към Общински съвет – Мизия.

  Предложение от Татяна Спасова – Председател на ОбС Мизия

  1. Предложение с Вх. № 930/10.05.2023 г., относно Нов избор на представител на Общински съвет - Мизия в Областен съвет за развитие - Враца.

Предложение от Татяна Спасова – Председател на ОбС Мизия

 

  1. Предложение с Вх. № 933/12.05.2023 г., относно Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения пред ОбС Мизия за избор на един/1/ съдебен заседател за Окръжен съд – Враца.

Предложение от Татяна Спасова – Председател на ОбС Мизия

  1. Разни
 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия 

График-комисии
Материали
Scroll to Top