Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 507/13.01.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 19.01.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 830/12.01.2023 г., относно Приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2023 г. в Община Мизия.

Докладна записка от Цветан Василев – зам.-кмет на община Мизия, за кмет, съгласно Заповед за заместване № РД.11-9/09.01.2023 г.

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

  1. Докладна записка с Вх. № 831/12.01.2023 г., относно Изготвяне на експертна оценка за имот в регулация в с. Крушовица.

Докладна записка от Цветан Василев – зам.-кмет на община Мизия, за кмет, съгласно Заповед за заместване № РД.11-9/09.01.2023 г.

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

  1. Докладна записка с Вх. № 832/12.01.2023 г., относно Откриване на процедура за отдаване под наем на 2 бр. помещения, находящи се в имот публична общинска собственост в с. Войводово, за откриване на хранителен магазин.

Докладна записка от Цветан Василев – зам.-кмет на община Мизия, за кмет, съгласно Заповед за заместване № РД.11-9/09.01.2023 г.

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

  1. Докладна записка с Вх. № 833/13.01.2023 г., относно Кандидатстване на Община Мизия по обявената Покана за набиране на проектни предложения по Проект „Красива България“ (ПКБ) по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“

    Докладна записка от Цветан Василев – зам.-кмет на община

    Мизия, за кмет, съгласно Заповед за заместване № РД.11-

    9/09.01.2023 г.

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Докладна записка с Вх. № 834/13.01.2023 г., относно Кандидатстване на Община Мизия по Процедура за директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Докладна записка от Цветан Василев – зам.- кмет на община

    Мизия, за кмет, съгласно Заповед за заместване № РД.11-

    9/09.01.2023 г.

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Докладна записка с Вх. № 835/13.01.2023 г., относно Кандидатстване на Община Мизия по Процедура за директно предоставяне на средства  BG-RRP-025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ – Покана 1 по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Докладна записка от Цветан Василев – зам.-кмет на община

    Мизия, за кмет, съгласно Заповед за заместване № РД.11-

    9/09.01.2023 г.

    Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

  1. Разни

С уважение,

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия 

 
График-комисии
Материали
Scroll to Top