Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 103/14.06.2024 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинския съвет на заседание на 20.06.2024 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Зала на Общински съвет Мизия, ет. 1  при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Предложение с Вх. № 173/12.06.2024 г., относно Изготвяне на експертна

 оценка за имот с № 501.1828 по кадастрален план на гр. Мизия

Предложение от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. спец. „ОСЗ“

 1. Предложение с Вх. № 174/12.06.2024 г., относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия

Предложение от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. спец. „ОСЗ“

 1. Докладна записка с Вх. № 179/13.06.2024 г., относно Договор за възлагане на услуга от общ икономически интерес по експлоатацията на инсталации и извършване на дейности за преработка на отпадъци на основание решение на ЕК 2012/21/ЕС и съгласие за предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Регионална чистота – Оряхово“ ООД на активите, собственост на Община Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – ДД „УТЕППИСД“

 1. Докладна записка с Вх. № 180/13.06.2024 г., относно Компенсирани промени в разчета на капиталовите разходи на Община Мизия, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – ДД „АПИОФД“

 1. Докладна записка с Вх. № 171/10.06.2024 г., относно Отчет за дейността на НЧ „Христо Ботев - 29“, с. Войводово

Вносител: Красимир Бонев – Председател на ЧН при НЧ „Христо Ботев - 29“, с. Войводово

 1. Предложение с Вх. № 172/10.06.2024 г., относно Отчет за работата на НЧ „Отец Паисий – 1927-Липница“

Вносител: Румен Шопов – Председател на ЧН при НЧ „Отец Паисий – 1927-Липница“

 1. Докладна записка с Вх. № 175/12.06.2024г., относно Отчет за дейността на НЧ „Просвета-1915“ -гр. Мизия

Вносител: Вълчо Златанов – Председател на ЧН при НЧ „Просвета-1915“ гр. Мизия

 1. Предложение с Вх. № 176/12.06.2024 г., относно Отчетен доклад за дейността на НЧ „Просвета 1899“, с. Крушовица

Вносител: Цветанка Дамянова - Председател на ЧН при НЧ „Просвета 1899“, с. Крушовица

 1. Докладна записка с Вх.№ 178/ 12.06.2024 г., относно Отчет за дейността на Народно читалище „ Пробуда 1927 Софрониево“

     Вносител: Анна Бузова -      Председател  на Читалищно настоятелство на Народно читалище „ Пробуда 1927 Софрониево“

 1. Разни

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/*

Председател на ОбС Мизия 

*На основание чл. 6, параграф 1, б.д), предл. 2-ро от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

График-комисии
Материали
Съобщения
Scroll to Top