Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 565/14.07.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 20.07.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 965/14.07.2023 г., относно Компенсирани промени в разчета на капиталовите разходи на Община Мизия, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г., от преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. и от преходен остатък от обща субсидия за делегирани държавни дейности.

Корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в делегирани от държавата дейности за 2023 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. експерт „БФ“

  1. Докладна записка с Вх. № 966/14.07.2023 г., относно Корекция в разчета за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2023 г. и трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. на Община Мизия в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. експерт „БФ“

  1. Докладна записка с Вх. № 968/14.07.2023 г., относно Одобряване на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 33, по плана на гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист „УТ“

  1. Докладна записка с Вх. № 967/14.07.2023 г., относно Дава съгласие за урегулиране на улична връзка, която да премине през имот с кад. № 501.9603, кв. 55 – публична общинска собственост, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ в квартал 55 по плана на гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – Ст. експерт „УТС“

  1. Докладна записка с Вх. № 969/14.07.2023 г., относно Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за промяна предназначението на имоти находящи се в бивш „Комбинат за целулоза и хартия“, гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – Ст. експерт „УТС“

  1. Докладна записка с Вх. № 970/14.07.2023 г., относно Предоставяне на информация за дейността и резултатите на учебните и детски заведения през учебната 2022/2023 год.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – Гл. експерт „Образование“

  1. Докладна записка с Вх. № 971/14.07.2023 г., относно Разрешаване за формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2023/2024 год. в ОУ „Цанко Церковски“ гр. Мизия, ОУ „Христо Ботев“ с. Крушовица, ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево, ПГ „Васил Левски“ гр. Мизия и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти, чрез до финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – Гл. експерт „Образование“

  1. Предложение с Вх. № 964/11.07.2023 г., относно Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите комисии за периода 01.01.2023 година до 30.06.2023 година.

Внася: Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Разни
  С уважение,   ТАТЯНА СПАСОВА /п/ Председател на ОбС Мизия    
Материали
График-комисии
Scroll to Top