Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 586/18.09.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА, УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М :

 

Общинския съвет на заседание на 21.09.2023 г.  /четвъртък/  от 16:30 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

 

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 1011/18.09.2023 г., относно Учредяване на Търговско дружество със 100% общинско участие ООД

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

  1. Докладна записка с Вх. № 1012/18.09.2023 г., относно Съгласие за използване на част от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО за собствено участие при изграждането на довеждащ път от клетка №1 на Регионалното депо до входа на обект: “Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на РСУО – Регион Оряхово” в ПИ с идентификатор 54020.72.435, местност “Марков баир”, който е единствен подход до новоизградените инсталации.

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

  1. Докладна записка с Вх. № 1014/18.09.2023 г., относно Актуализиране на информация относно формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2023/2024 год. в ОУ „Христо Ботев“ с. Крушовица и ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти, чрез дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства.

Докладна записка от Валя Берчева – Кмет на Община Мизия

Докладва: Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

  1. Докладна записка с Вх. № 1013/18.09.2023 г., относно Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Мизия и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Мизия – с. Крушовица, с. Липница и с. Софрониево.

Докладва: Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Разни

        

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия     

График-комисии
Материали
Scroll to Top