Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 26/15.12.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 21.12.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Заседателна зала Общински съвет, гр. Мизия, ет. 1 при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 27/14.12.2023 г., относно Отказ за покупка на сгради, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Войводово, общ. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх. № 28/14.12.2023 г., относно Отдаване под наем на помещение, находящо се на I-ви етаж в старото кметство на с. Софрониево за развиване на търговска дейност.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  – Гл. специалист  „ОСЗ“

 

  1. Докладна записка с Вх. № 34/15.12.2023 г., относно Промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на част от двуетажна масивна сграда за читалищни нужди в гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Пенка Берчева  – Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх. № 36/15.12.2023 г., относно Корекция в приходната част на бюджета и в разходната част в делегирани държавни дейности и в местни дейности за 2023 г. на Община Мизия. Корекция в Програмата за капиталови разходи за 2023 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Христинка Петрова  – Гл. експерт  „БФ“

  1. Докладна записка с Вх. № 32/14.12.2023 г., относно Одобряване на План- сметка на разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 година на територията на община Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Венера Георгиева  – ДД „АПИОФД“

  1. Предложение с Вх. № 29/14.12.2023 г., относно Приемане на План за работата на Общински съвет Мизия през 2024 г.

Вносител: Татяна Спасова – Председател на ОбС – Мизия

  1. Предложение с Вх. № 30/14.12.2023 г., относно Определяне на представител на Общински съвет – Мизия в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Вносител: Татяна Спасова – Председател на ОбС –Мизия

  1. Разни

        

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия 

График-комисии
Материали
Scroll to Top