Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 558/16.06.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 22.06.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Докладна записка с Вх. № 943/06.06.2023 г., относно Отчет за дейността на НЧ „Христо Ботев - 29“, с. Войводово.

Внася: Красимир Бонев – Председател на НЧ „ Христо Ботев-29“, с. Войводово

 1. Вх. № 944/07.06.2023 г., относно Отчет за дейността на НЧ „Отец Паисий – 1927 –Липница“, с. Липница

Внася: Румен Шопов - Председател на НЧ „Отец Паисий – 1927 –Липница“, с. Липница

 1. Вх. № 947/12.06.2023 г., относно Отчет за дейността на НЧ „Просвета – 1915“ гр. Мизия за периода 2022-2023 г.

Внася: Вълчо Златанов – Председател на НЧ „Просвета – 1915“ гр. Мизия

 1. Вх. № 950/14.06.2023 г., относно Отчетен доклад за дейността на НЧ „Просвета 1899“ с. Крушовица за 2022 – 06.2023 г.

Внася: Цветанка Дамянова – Председател на НЧ „Просвета 1899“ с. Крушовица

 1. Докладна записка с Вх. № 951/ 14.06.2023 г., относно Отчет за дейността на Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево“ за 2022 г. творчески сезан 2022 – 2023 г.

Внася: Теменужка Желязкова – Председател на Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево“

 1. Докладна записка с Вх. № 953/16.06.2023 г., относно Компенсирани промени в разчета на капиталовите разходи на Община Мизия, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. експерт „БФ“

 1. Докладна записка с Вх. № 945/08.06.2023 г., относно Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2022 г.

Докладна записка от Цветан Василев – За кмет на Община Мизия Зам.- кмет на Община Мизия /Съгласно Заповед за заместване № РД.11-223/02.06.2023 г./

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 948/13.06.2023 г., относно Изготвяне на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 33, гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 949/13.06.2023 г., относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в с. Крушовица, общ. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 952/15.06.2023 г., относно Одобряване на изготвения проект на извънсъдебно Споразумение за извършване на ремонт на всички компрометирани участъци по улица „Цоло Николов“ в с. Крушовица.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Предложение с Вх. № 954/16.06.2023 г., относно Удължаване срока за подаване на документи за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Оряхово и изготвянето на доклад, съгласно чл. 68, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.

Внася: Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 1. Предложение с Вх. № 955/16.06.2023 г., относно Удължаване срока за подаване на документи за избор на съдебен заседател към Окръжен съд – Враца и изготвянето на доклад, съгласно чл. 68, ал. 1, изр. 2 от Закона за съдебната власт.

Внася: Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 1. Разни

        

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия 

Материали
График-комисии
Scroll to Top