Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 578/16.08.2023 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИ

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯЯ

 

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н КАМЕНОВСКИ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА, УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 22.08.2023 г.  /вторник/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.Докладна записка с Вх. №983/11.08.2023г.,  относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински имот в гр. Мизия, общ. Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист „УТ“

  1. 3. Докладна записка с Вх.№984/15.08.2023г., относно Експлоатацията на обект: “Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на РСУО – Регион Оряхово” в ПИ с идентификатор 54020.72.435, местност “Марков баир”

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

  1. Докладна записка с Вх.№ 985/16.08.2023г., относно Участие на Община Мизия като Водещ партньор по Програма за трансгранично сътрудничество „ INTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2021-2027г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на Община Мизия

  1. Докладна записка с Вх.№986/16.08.2023г.,относно Проект на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „ Превенция на риска от наводнения по поречието на река Скът“

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на Община Мизия

  1. Разни
 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия    

График-комисии
Материали
Scroll to Top