Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 494/16.12.2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 22.12.2022 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 810/15.12.2022 г., относно Отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, построена в общински имот в гр. Мизия

Докладна записка  от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

  1. Докладна записка с Вх. № 813/15.12.2022 г., относно Корекция в приходната част на бюджета и в разходната част в делегирани държавни дейности и в местни дейности за 2022 г. на Община Мизия. Корекция в програмата за капиталови разходи за 2022 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – гл. експерт „БФ“

  1. Докладна записка с Вх. № 814/15.12.2022 г., относно Одобряване на План-сметка на разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година на територията на община Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – ДД „АПИОФД“

  1. Докладна записка с Вх. № 811/15.12.2022 г., относно Определяне състав на Съвет по въпросите на социалните услуги.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

  1. Докладна записка с Вх. № 812/15.12.2022 г., относно Кандидатстване на Община Мизия по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

  1. Предложение с Вх. № 809/12.12.2022 г., относно Удостояване със званието „ Почетен гражданин на град Мизия“.

Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Предложение с Вх. № 816/15.12.2022 г., относно Приемане на План за работа на Общински съвет Мизия през 2023 г.

Предложение от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

  1. Разни
  • Докладна записка с Вх. № 815/15.12.2022 г., относно Предложение за разкриване на нова щатна бройка в кметство Софрониево с цел качествено и своевременно обслужване на гражданите.

Докладна записка от Демира Димитрова – кмет на кметство Софрониево

С уважение,

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия 

График-комисии
Материали
Scroll to Top