Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 516/17.02.2023 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                  

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

             С В И К В А М :

Общинският съвет на заседание на 23.02.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Докладна записка с Вх. № 849/16.02.2023 г., относно Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи пасищни животни.

    Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 850/16.02.2023 г., относно Откриване на процедура за отдаване под наем на 50 кв. м. от ОДЗ-3 «Детелина», публична общинска собственост в гр. Мизия, за откриване на зала за йога.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 851/16.02.2023г., относно Изготвяне на експертна оценка за имот в Промишлена зона /бивш КЦХ/ в гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 852/16.02.2023 г., относно Откриване на процедура за отдаване под наем на 100 кв.м. от ОДЗ-3 «Детелина», публична общинска собственост в гр. Мизия, за откриване на зала за народни танци.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх.№ 853/16.02.2023 г., относно Отдаване под наем на помещение – общинска собственост за здравни дейности.

    Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 854/16.02.2023 г., относно Даване на дарение на поземлен имот с НТП «Пасище, мера» в землище гр. Мизия на ОУ «Цанко Церковски» гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 855/16.02.2023 г., относно Одобряване на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.81, с. Крушовица.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „УТ“

 1. Докладна записка с Вх. № 856/16.02.2023 г., относно Приемане на Общински план за младежта на община Мизия за 2023г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Станислава Коцева – ст. специалист „ЕВМДС“

 1. Докладна записка с Вх. № 858/ 16.02.2023 г., относно Приемане на Общинска Програма за дезинсекция, деакаризация и дератизация на територията на Община Мизия за периода 2023-2025 г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Вихра Цанкова – гл. специалист „Екология“

 1. Докладна записка с Вх. № 859/16.02.2023 г., относно Кандидатстване на Община Мизия по Процедура чрез подбор BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 863/16.02.2023г., относно Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален – гр. Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 864/16.02.2023г., относно Поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез „ Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД

 (ФОНД „ФЛАГ“) за финансиране изработването на проекти във фаза  „работен проект“

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

    Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 861/16.02.2023 г., относно Премахване на имот общинска собственост ОУ „Христо Ботев“, находяща се в имот с кад. № 501.98, УПИ I, кв. 20 по плана на с. Липница, АОС №17/1999 г. масивна сграда с обща площ от 900 кв.м. – застрашена от самосрутване и опасна за живота и здравето на гражданите.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

 1. Докладна записка с Вх. № 860/16.02.2023 г., относно Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за промяна предназначението на имот с кад. № 501.98. УПИ I, кв. 20 по плана на с. Липница.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

 1. Докладна записка № 865/17.02.2023 г., относно Отчет за изпълнение или хода на изпълнение на актовете на Общински съвет-Мизия приети през периода м. юли – м. декември 2022 г.

Докладна записка от Цветан Василев – зам.-кмет на община Мизия, за кмет, съгласно Заповед за заместване № РД.11-65/16.02.2023 г.

Докладва: Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия

 1. Предложение с Вх. № 857/16.02.2023 г., относно Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Мизия и неговите комисии за периода 01.07.2022 година до 31.12.2022 година.

Докладва: Татяна Спасова – председател ОбС

 1. Разни
  • Вх.№ 845/08.02.2023 г., относно Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Мизия.
  • Вх.№ 848/13.02.2023 г., относно Отчет за дейността на СК „Мизия“ – гр. Мизия, Лека атлетика за 2022 г.
 

С уважение,

ТАТЯНА СПАСОВА  /п/

Председател на ОбС Мизия 

График-комисии
Материали
Scroll to Top