Община Мизия

Официален сайт

Изх.№ 525/17.03.2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М :

Общинския съвет на заседание на 23.03.2023 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Малката зала на НЧ „Просвета - 1915“, гр. Мизия, при следния

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Предложение с Вх. № 872/09.03.2023 г., относно Информация за дейността на Участък Мизия при РУ - Оряхово за 2022 година.

Предложение от Станислав Георгиев – гл. инспектор – началник РУ - Оряхово

Докладва: Станислав Георгиев 

 1. Информация-анализ с Вх. № 875/15.03.2023г., относно Информация – анализ на оперативната обстановка по пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Мизия през 2022г.

Информация- анализ от гл. инспектор инж. Пламен Цветков – началник РСПБЗН

Докладва: инж. Пламен Цветков

 1. Отчет с Вх. № 874/13.03.2023г., относно Отчет за състоянието, дейността и проблемите на ДСХ „Баба Марта“, с. Липница за 2022 г.

Отчет от Генка Стоянова – Директор на ДСХ „Баба Марта“, с. Липница

Докладва: Генка Стоянова

 1. Докладна записка с Вх. № 888/16.03.2023 г., относно Промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 43774.29.269 в с.Липница.

      Докладна записка от Цветан Василев – За Кмет Зам.-кмет на    Община Мизия /съгласно Заповед за заместване № РД.11-    99/15.03.2023г./

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

 1. Докладна записка с Вх. № 879/15.03.2023 г., относно Откриване на процедура за отдаване под наем на два гаража с обща площ 32 кв. м. и прилежаща площ от 100 кв. м към тях , находящи се в УПИ II, кад. № 461, кв.79-частна общинска собственост в с. Софрониево, общ. Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

 1. Докладна записка с Вх. № 881/15.03.2023 г., относно Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение с площ 16 кв. м., находящо се на I – ви етаж в двуетажна сграда, с кад. № 461, в УПИ II, кв. 79 – частна общинска собственост в с. Софрониево, общ. Мизия

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

 1. Докладна записка с Вх. № 880/15.03.2023 г., относно Одобряване на експертна оценка за имот в Промишлена зона /бивш КЦХ/в гр. Мизия

Докладна записка  от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – гл. специалист „Устройство на територията“

 1. Докладна записка с Вх. № 889/16.02023 г., относно Одобряване на разчети за финансиране на капиталови разходи през 2023 г. по обекти и източници на финансиране, в т. ч. от целева субсидия за капиталови разходи за 2023, от преходни остатъци от 2022, от общински приходи и други средства за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Мизия.

Докладна записка  от Цветан Василев – За Кмет Зам.-кмет на         Община Мизия /съгласно Заповед за заместване № РД.11-99/15.03.2023г./

Докладва: Христинка Петрова - гл. специалист “БФ“

 1. Докладна записка с Вх. № 890 /16.03.2023 г., относно Вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза на Община Мизия за местните дейности за периода 2024-2026 г.

   Докладна записка от Цветан Василев – За Кмет Зам.-кмет на      Община Мизия /съгласно Заповед за заместване № РД.11-99/15.03.2023г./

Докладва: Христинка Петрова - гл. специалист “БФ“

 1. Докладна записка с Вх. № 877/15.03.2023 г., относно Свикване на Редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. Докладна записка с Вх. № 887/16.03.2023 г., относно Предварително съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост за проект за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ “Чирен” до гр. Козлодуй и гр. Оряхово” и план – схема за електрозахранване на ЛКВ “Манастирище” с цел ползването му за обект: “Газопровод свързващ ПГХ "Чирен" със съществуващата газопреносна мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД в района на с. Бутан”

Докладна записка от Цветан Василев – За Кмет Зам.-кмет на    Община Мизия /съгласно Заповед за заместване № РД.11-99/15.03.2023г./

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

 1. Докладна записка с Вх. № 892/17.03.2023 г., относно : Прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1, ал. 3 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изменение на действащ Общ устройствен план на /ОУП/ територията на община Мизия и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ - Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с № 48043.292.663 по кадастралната карта на гр. Мизия.

    Докладна записка от Цветан Василев – За Кмет Зам.-кмет на     Община Мизия /съгласно Заповед за заместване № РД.11-99/15.03.2023г./

    Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

 1. Докладна записка с Вх. № 891/16.03.2023 г., относно Кандидатстване на Община Мизия по Процедура чрез подбор BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за реализиране на проект „Обновяване и въвеждане на мерки за повишаване на енергийна ефективност в административната сграда на Община Мизия“.

Докладна записка от Цветан Василев – За Кмет Зам.-кмет на Община Мизия /съгласно Заповед за заместване № РД.11-99/15.03.2023г./

    Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 893/17.03.2023 г., относно Сключване на Споразумение, необходимо за кандидатстване на Община Мизия по Процедура чрез подбор BG-RRP- 4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизъма за възстановяване и устойчивост за реализиране на проект „Обновяване и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в административната сграда на Община Мизия“.

Докладна записка от Цветан Василев – За Кмет Зам.-кмет на Община Мизия /съгласно Заповед за заместване № РД.11-99/15.03.2023г./

Докладва: Виолета Никифорова – юрисконсулт на община Мизия

 1. Докладна записка с Вх. № 886/16.03.2023 г., относно Одобряване на Анализ на потребностите на Община Мизия от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение на Община Мизия за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

 1. Докладна записка с Вх. № 885/16.03.2023 г., относно Годишен отчет за изпълнението на програма за управление на отпадъците на община Мизия за 2022г.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Вихра Цанкова – гл. специалист „ Екология“

 1. Предложение с Вх. № 882/15.03.2023 г., относно Връщане за ново обсъждане на Решение № 432 на Общински съвет - Мизия по Протокол № 50 от проведено заседание на 23.02.2023 г., върнато със Заповед № ПО-07-4/13.03.2023 г. на Областен управител на Област Враца.

   Предложение от Сашка  Началнишка - Зам.- председател на ОбС Мизия, За Председател на ОбС Мизия /съгл.чл.17, т.15, ал.3 от ПОДОСНКВОА и във вр. със Заповед за заместване №113/28.02.2023г./

Докладва: Сашка  Началнишка

 1. Предложение с Вх. № 883/15.03.2023 г., относно Връщане за ново обсъждане на Решение № 433 на Общински съвет - Мизия по Протокол № 50 от проведено заседание на 23.02.2023 г., върнато със Заповед № ПО-07-4/13.03.2023 г. на Областен управител на Област Враца.

 Предложение от Сашка  Началнишка - Зам.- председател на ОбС    Мизия, За Председател на ОбС Мизия /съгл.чл.17, т.15, ал.3 от ПОДОСНКВОА и във вр. със Заповед за заместване №113/28.02.2023г./

Докладва: Сашка  Началнишка

 1. Разни
 

С уважение,

САШКА НАЧАЛНИШКА /П/

Зам.- председател на ОбС Мизия                               

За Председател на ОбС Мизия                                        

/съгл.чл.17, т.15, ал.3 от ПОДОСНКВОА                                                   

и във вр. със Заповед за заместване №113/28.02.2023г./

 
График-комисии
Материали
Scroll to Top