Община Мизия

Официален сайт

Изх. № 90/ 17.05.2024 г.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М:

Общинския съвет на заседание на 23.05.2024 г.  /четвъртък/  от 10:00 часа в Зала на Общински съвет Мизия, ет. 1  при следния

 

П Р О Е К Т О - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. Докладна записка с Вх. № 161/17.05.2024 г., относно Корекция в приходната част на бюджета в местни дейности.

Корекция в Програмата за капиталови разходи за 2024 г. и в разходната част на бюджета в делегирани държавни дейности и в местни дейности за 2024 г. на Община Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Христинка Петрова -  Гл. експерт  „БФ”

  1. Предложение с Вх. № 155/15.05.2024 г., относно Отстъпено право на строеж за построяване на офис за фирмена дейност в кв. 33 в гр. Мизия.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Предложение с Вх. № 156/15.05.2024 г., относно Откриване на процедура за отдаване под наем на лекарски кабинет, находящ се в Здравно заведение в с. Липница.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Предложение с Вх. № 159/16.05.2024 г., относно Одобряване на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв. 82, по плана на с. Крушовица.

Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Пенка Берчева – Гл. специалист  „ОСЗ“

  1. Докладна записка с Вх. № 157/15.05.2024 г., относно Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Мизия през 2023 г.

     Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Иглика Казакова – Гл. специалист „Екология“

  1. Докладна записка с Вх. № 158/15.05.2024 г., относно Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци на Община Мизия през 2023 г.

     Докладна записка от Валя Берчева – кмет на община Мизия

     Докладва: Иглика Казакова – Гл. специалист „Екология“

  1. Разни

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/*

Председател на ОбС Мизия 

  *На основание чл. 6, параграф 1, б.д), предл. 2-ро от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.
График-комисии
Материали
Съобщения ПК
Scroll to Top